TCVN 8184 – 5:2009 ISO 6107 – 5:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 5


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8184 – 5:2009

ISO 6107 – 5:2004

CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 5

Water Quality – Vocabulary – Part 5

Lời nói đầu

TCVN 8184 – 5:2009 thay thế TCVN 5984 : 1995

TCVN 8184 – 5:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 6107-5 : 2004.

TCVN 8184 – 5:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 8184, Chất lượng nước – Thuật ngữ gồm các tiêu chuẩn sau:

– TCVN 8184-1 : 2009 (ISO 6107-1:2004), Phần 1;

– TCVN 8184-2 : 2009 (ISO 6107-2 : 2006) , Phần 2;

– TCVN 5982 : 1995 (ISO 6107-3 : 1993), Phần 3;

TCVN 5983 : 1995 (ISO 6107-4 : 1993), Phần 4;

– TCVN 8184-5 : 2009 (ISO 6107-5 : 2004), Phần 5;

– TCVN 8184-6 : 2009 (ISO 6107-6 : 2004), Phần 6;

– TCVN 8184-7 : 2009 (ISO 6107-7 : 2004), Phần 7;

– TCVN 8184-8 : 2009 (ISO 6107-8 : 1993/Amd 1 : 2001), Phần 8.

Bộ tiêu chuẩn ISO 6107 “Water quality – Vocabulary” còn tiêu chuẩn sau:

– ISO 6107-9:1997, Part 9: Alphabetical list and subject index

Lời giới thiệu

Những định nghĩa trong các phần của tiêu chuẩn TCVN 8184 (ISO 6107) không nhất thiết phải hoàn toàn tương đương với định nghĩa trong các tiêu chuẩn có liên quan hoặc trong văn từ của sách khoa học hoặc từ điển. Những định nghĩa này được xây dựng vì mục đích kỹ thuật cũng như để thông hiểu và mang lại ích lợi cho người sử dụng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực chất lượng nước. Mặc dù đã rất cố gắng để đảm bảo các định nghĩa đúng đắn về mặt kỹ thuật, nhưng trong tiêu chuẩn này cũng không thể nêu ra đầy đủ mọi chi tiết. Vì thế, các thuật ngữ định nghĩa tiêu chuẩn này không nhằm cho mục đích tiến hành pháp lý và qui định trong hợp đồng. ISO không chịu trách nhiệm về các hậu quả có thể phát sinh từ việc sử dụng các định nghĩa này cho những mục đích không định trước. TCVN 8184 (ISO 6107) được hạn chế ở những định nghĩa cho các thuật ngữ đã lựa chọn có trong tiêu chuẩn của Ban kỹ thuật TCVN/TC 147 Chất lượng nước.

 

CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 5

Water Quality – Vocabulary – Part 5

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực nhất định về mô tả đặc tính chất lượng nước.

Thuật ngữ và định nghĩa

1. Sự làm cho thích nghi

Quá trình thích nghi của các quần thể sinh vật với những điều kiện môi trường đã qui định được biến đổi cho các mục đích thí nghiệm

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 8184 – 5:2009 tại đây:

TCVN 8184 - 5:2009 ISO 6107 - 5:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - THUẬT NGỮ - PHẦN 5
96.1 KiB
290 Downloads
Chi tiết