TCVN 8045 : 2009 GỖ – XÁC ĐỊNH SỐ VÒNG NĂM


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8045 : 2009

GỖ – XÁC ĐỊNH SỐ VÒNG NĂM

Wood Determination of annual growing rings

Lời nói đầu

TCVN 8045 : 2009 thay thế cho TCVN 357-70 và Sửa đổi 1:1986.

TCVN 8045 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

TCVN/TC89/SC1 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

GỖ – XÁC ĐỊNH SỐ VÒNG NĂM

Wood – Determination of annual growing rings

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định số vòng năm đối với các loài cây.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) Gỗ – Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với các phép thử cơ lý.

3 Thiết bị, dụng cụ

3.1 Kính hiển vi đo hoặc kính lúp đo, đảm bảo độ chính xác khi đo đến 0,1 mm.

3.2 Thước đo chiều dài, chính xác đến 0,5 mm.

4 Mẫu thử

Mẫu để xác định số vòng năm được lấy và chuẩn bị sơ bộ theo TCVN 8044 (ISO 3129), đảm bảo có kích thước theo chiều xuyên tâm không nhỏ hơn 50 mm. Một trong các mặt đầu của mẫu phải được bào nhẵn.

CHÚ THÍCH: Khi nghiên cứu ảnh hưởng của vòng năm đến tính chất cơ lý của gỗ thì việc xác định các chỉ tiêu này phải tiến hành trên cùng một mẫu gỗ.

Trường hợp không có thiết bị theo 3.1, để dễ dàng xác định số vòng năm, có thể cắt chéo mẫu gỗ. Lát cắt chéo này phải nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng xuyên tâm và làm thành một góc với đường sinh của vòng năm theo Hình 1.

Hình 1 – Mô tả góc cắt chéo và số vòng năm trên lát gỗ mẫu

Góc cắt càng nhỏ thì chiều rộng của các vòng năm càng lớn. Độ lớn này biểu thị tỷ số giữa chiều dài lát cắt và chiều cao của mẫu.

CHÚ THÍCH Có thể sử dụng các mẫu sau khi thử nghiệm uốn va đập và uốn tĩnh để cắt chéo làm mẫu xác định số vòng năm.

5 Cách tiến hành

Xác định số vòng năm (n) trên 1 cm ở mặt đầu gỗ theo chiều xuyên tâm trên kích thước 50 mm. Đánh dấu các vị trí giới hạn của các lớp vòng năm chẵn.

Đo khoảng cách l đã đánh dấu, chính xác đến 0,5 mm.

Đếm số vòng năm chẵn có trên chiều dài l.

6 Biểu thị kết quả

Số vòng năm (n) trên 1 cm, biểu thị bằng số vòng năm trên centimét (n/cm), chính xác đến 0,5 vòng, được xác định theo công thức sau:

n =

trong đó,

N là tổng số vòng năm chẵn;

l là chiều dài của các lớp vòng năm tương ứng, tính bằng centimét.

7 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau:

  1. a) mô tả mẫu thử;
  2. b) các giá trị đo và đếm được (tổng số vòng năm chẵn N; chiều dài của các lớp vòng năm có đo chiều rộng vùng gỗ muộn);
  3. c) kết quả số vòng năm/cm;
  4. d) viện dẫn tiêu chuẩn này;
  5. e) ngày và người tiến hành phép xác định.
TCVN 8045 : 2009 GỖ - XÁC ĐỊNH SỐ VÒNG NĂM
112.8 KiB
121 Downloads
Chi tiết