TCVN 8-34: 2002 ISO 128-34: 2001 BẢNG VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 8-34: 2002
ISO 128-34: 2001
BẢNG VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN –
PHẦN 34: HÌNH CHIẾU TRÊN BẢN VẼ CƠ KHÍ
Technical drawings – General principles of presentation –
Part 34: Views on mechanical engineering drawings

Lời nói đầu
TCVN 8-34 : 2002 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 128 – 34 :2001
Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC10 Bản vẽ kỹ thuật biên soạn. Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định các qui tắc để biểu diễn các hình chiếu, nhằm bổ sung cho ISO 128-30 và áp dụng cho các bản vẽ cơ khí theo phương pháp chiếu thẳng góc đã qui định trong ISO 5456-2. Các điều cần lưu ý cũng được nêu ra khi nhân bản (in ấn), bao gồm việc microcoppy theo ISO 6428.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 8 – 20 : 2002 (ISO 128 – 20 ) Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 20: Các qui ước cơ bản về nét vẽ.
TCVN 8 – 24 : 2002 (ISO 128 – 24 ) Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 24: Các nét vẽ trên bản vẽ cơ khí.
ISO 128-30: Technical drawings – General principles of presentation – Part 30: Basic conventions for lines (Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 30: Quy ước cơ bản về hình chiếu.)
ISO 129-1:1985 Technical drawings – General principles, definitions, methods of execution and speccial indications (Bản vẽ kỹ thuật – Ghi kích thước – Nguyên tắc chung, các định nghĩa, phương pháp thực hiện và các chỉ dẫn đặc biệt).

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 8-34: 2002 tại đây:

TCVN 8-34: 2002 ISO 128-34: 2001 BẢNG VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN
TCVN 8-34: 2002 ISO 128-34: 2001 BẢNG VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN
TCVN_8-34-2002_Bang-ve-ky-thuat-Nguyen-tac-chung-ve-bieu-dien-Phan-34-Hinh-chieu-tren-ban-ve-co-khi.pdf
Version: TCVN 8-34: 2002
326.0 KiB
487 Downloads
Chi tiết