TCVN 7702:2007 ISO 1127:1992 ỐNG THÉP KHÔNG GỈ – KÍCH THƯỚC, DUNG SAI VÀ KHỐI LƯỢNG QUY ƯỚC TRÊN ĐƠN VỊ CHIỀU DÀI


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7702:2007

ISO 1127:1992

ỐNG THÉP KHÔNG GỈ – KÍCH THƯỚC, DUNG SAI VÀ KHỐI LƯỢNG QUY ƯỚC TRÊN ĐƠN VỊ CHIỀU DÀI

Stainless steel tubes – Dimension, tolerances and conventional masses per unit length

Lời nói đầu

TCVN 7702:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 1127:1992.

Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật TCVN/TC5 – Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ỐNG THÉP KHÔNG GỈ – KÍCH THƯỚC, DUNG SAI VÀ KHỐI LƯỢNG QUY ƯỚC TRÊN ĐƠN VỊ CHIỀU DÀI

Stainless steel tubes – Dimension, tolerances and conventional masses per unit length

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định đường kính, chiều dày, dung sai và khối lượng quy ước trên đơn vị chiều dài của ống thép không gỉ.

  1. Tài liệu viện dẫn

TCVN 5894:1995 (ISO 5252:1991), Ống thép – Hệ thống dung sai

  1. Kích thước

Đường kính ngoài và chiều dày của ống được quy định trong tiêu chuẩn này, được lựa chọn trong ISO 4200. Nếu cần sử dụng chiều dày lớn hơn 14,2 mm, cũng nên lựa chọn trong ISO 4200.

  1. Dung sai

Dung sai cho phép đối với đường kính ngoài và chiều dày của ống được xác định bởi phương pháp chế tạo, loại thép và nhiệt luyện. Dung sai phải lựa chọn từ các giá trị cho trong Bảng 1 và Bảng 2.

4.1. Dung sai đối với đường kính ngoài

Xem Bảng 1

Bảng 1 – Dung sai đối với đường kính ngoài

Cấp dung sai Dung sai đối với đường kính ngoài
D1 ± 1,5 %

trị số nhỏ nhất bằng ± 0,75 mm

D2 ± 1 %

trị số nhỏ nhất bằng ± 0,5 mm

D3 ± 0,75 %

trị số nhỏ nhất bằng ± 0,3 mm

D4 ± 0,5 %

trị số nhỏ nhất bằng ± 0,1 mm

Dung sai đối với đường kính ngoài bao gồm cả độ ô van

4.2. Dung sai đối với chiều dày

Xem Bảng 2

Bảng 2 – Dung sai đối với chiều dày

Cấp dung sai Dung sai đối với chiều dày
T1 ± 15 %

trị số nhỏ nhất bằng ± 0,6 mm

T2 ± 12,5 %

trị số nhỏ nhất bằng ± 0,4 mm

T3 ± 10 %

trị số nhỏ nhất bằng ± 0,2 mm

T4 ± 7,5 %

trị số nhỏ nhất bằng ± 0,15 mm

T5 ± 5%

trị số nhỏ nhất bằng ± 0,1 mm

Dung sai đối với chiều dày bao gồm cả độ lệch tâm

4.3. Dung sai khác

Đối với các dung sai kích thước khác ngoài đường kính ngoài và chiều dày, theo TCVN 5894.

  1. Khối lượng quy ước trên đơn vị chiều dài

Khối lượng quy ước trên đơn vị chiều dài cho trong Bảng 3 đối với ống thép không gỉ austenit là khối lượng cho trong ISO 4200 được nhân với hệ số 1,015. Hệ số này được thừa nhận đối với ống thép có khối lượng riêng trùng bình bằng 7,97 kg/dm3.

Khối lượng quy ước trên đơn vị chiều dài cho trong Bảng 4 đối với ống thép không gỉ ferit và mactensit là khối lượng cho trong ISO 4200 được nhân với hệ số 0,985. Hệ số này được thừa nhận đối với ống thép có khối lượng riêng trung bình bằng 7,73 kg/dm3.

Bảng 3 – Khối lượng quy ước đối với thép không gỉ austenit

Đường kính ngoài

mm

loạt

Chiều dày mm
1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 8.8 10.0 11.0 12.5 14.2
1 2 3 Khối lượng quy ước trên đơn vị chiều dài kg/m
  6   0.125

0.176

0.225

0.144

0.204

0.264

                                     
  8  
  10  
10.2     0.230

0.275

0.293

0.313

0.270

 

0.345

0.369

0.344

0.416

0.445

0.477

0.410

0.500

0.536

0.576

0.599

0.645

0.658 0.711

0.769

0.761                          
  12                            
  12.7                            
13.5                              
    14 0.326

0.376

0.408

0.445 0.496

0.577

0.625

0.801

0.701

0.761

0.858     1.12                          
  16                                
17.2                                  
    18 0.425

0.451

0.476

 

0.535

0.564

0.657

0.697

0.737

0.801

0.851

0.901

                                 
  19                                    
  20                                    
21.3     0.509

0.526

0.601

 

 

0.715

0.789

0.937

0.966

1.00

1.15

  1.22

1.46

  1.45   1.74                      
    22                            
  25                              
    25.4 0.649 0.727 0.953

1.01

1.17

1.25

  1.48

1.58

1.75 1.90   2.29                      
26.9                              
    30    

0.920

0.925

1.14

1.21

1.40

1.49

1.50

  1.90   2.29   2.78                      
  31.8                              
  32                              
33.7     0.818 0.976

1.02

1.11

1.29

1.46

1.58

1.65

1.81

1.81 2.02

2.30

  2.45

2.79

    3.29                    
    35                          
  38                            
  40     1.17 1.54

1.83

2.02

2.13

  2.44

2.59

2.73

3.02 3.14 3.49                        
42.4     4.68                  
    44.5                  
48.3     1.25 1.49 1.87 2.31   2.97   3.61 4.03     5.42                  
  51       1.98 2.46   3.15   3.83                          
    54     2.10 2.60   3.35                              
  57       2.22 2.75     3.93                            
80.3         2.35 2.92 3.34 3.76 4.17 4.58 5.11 5.63     7.66                
  83.5       2.48 3.06   3.96   4.83                          
  70       2.74 3.40     4.87                            
76.1         2.96 3.70 4.25 4.78 5.32   6.54 7.22   8.90       12.3          
    82.5       4.03       6.35                          
86.9         3.49 4.35 4.98 5.61 6.24 6.86 7.68 8.51       11.7     16.2        
  101.6         4.96     7.17     9.77       13.5     18.8        
114.3         4.52 5.62   7.27 8.09   9.96   12.4     17.1     23.2        
139.7         5.53 6.89   8.92   11.0   13.6   18.8   21.0 23.5     32.5      
169.3         6.68 6.32   10.8   13.2   18.4 18.5 20.4     28.6       43.3    
219.1           10.9   14.1   17.3 19.4 21.5       33.6   42.2       64.7  
273           13.6   17.6   21.6 24.3 26.9       42.0       65.9   81.5 92.0
323.9               20.9   25.7   32.1 35.9 39.9     56.3     78.6   97.4  
355.6               22.9   28.2   35.2   43.8           96.5 94.9 106  
406.4               26.3   32.3   40.3   50.2           99.3   123  
457                   36.3   45.4   56.5           112   139 157
506                   40.4 45.5     62.9   70.4         137 155 176
610                   48.6   60.7       84.8 95.2         187 212
711                                   125          
813                                     161        
914                                       199      
1016                                         252    

Bảng 4 – Khối quy tắc ước đối với ống thép không gỉ ferit và mactensit

Đường kính ngoài

mm

loạt

Chiều dày mm
1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0 8.8 10.0 11.0 12.5 14.2
1 2 3 Khối lượng quy ước trên đơn vị chiều dài kg/m
  6   0.121

0.170

0.219

0.140

0.198

0.256

                                     
  8  
  10  
10.2     0.224

0.267

0.285

0.303

0.262

 

0.335

0.359

0.334

0.404

0.431

0.463

0.398

0.488

0.520

0.558

0.581

0.625

0.638 0.690

0.747

0.739                          
  12                            
  12.7                            
13.5                              
    14 0.316

0.364

0.394

0.431 0.482

0.559

0.607

0.583

0.681

0.739

0.832     1.06                          
  16                                
17.2                                  
    18 0.413

0.437

0.462

 

0.519

0.548

0.637

0.677

0.715

0.777

0.825

0.875

                                 
  19                                    
  20                                    
21.3     0.493

0.510

0.583

 

 

0.693

0.765

0.909

0.938

0.971

1.11

  1.18

1.42

  1.41   1.68                      
    22                      
  25                        
    25.4 0.629 0.705 0.925

0.983

1.13

1.21

  1.44

1.54

1.69 1.84   2.23                      
26.9                          
    30    

0.892

0.897

1.10

1.17

1.36

1.45

1.46

  1.94   2.23   2.70                      
  31.8                        
  32                        
33.7     0.794 0.948

0.985

1.07

1.25

1.42

1.54

1.61

1.75

1.75 1.96

2.24

  2.37

2.71

    3.19                    
    35                    
  38                      
  40     1.13 1.50

1.59

1.96

2.07

  2.36

2.51

2.65

2.94 3.04 3.39                        
42.4     4.54                  
    44.5                  
48.3         1.81 2.25   2.89   3.51 3.91     5.26                  
  51   1.21 1.45 1.92 2.38   3.05   3.71                          
    54     2.04 2.52   3.25                              
  57       2.16 2.67     3.81                            
80.3         2.29 2.84 3.24 3.64 4.05 4.44 4.95 5.47     7.44                
  83.5       2.40 2.96   3.84   4.69                          
  70       2.66 3.30     4.73                            
76.1         2.90 3.60 4.13 4.64 5.16   6.34 7.00   8.64     11.9            
    82.5       3.91       8.17                          
86.9         3.38 4.23 4.84 5.45 6.06 8.68 7.46 8.25     11.3     15.8          
  101.6         4.84     6.95     9.49     13.1     18.2          
114.3         4.38 5.46   7.05 7.85   9.68   12.0     16.5     22.6        
139.7         5.37 6.68   8.86   10.6   13.2   16.4   20.4 22.9     31.5      
166.3         6.48 8.06   10.4   12.8   16.0 17.9 19.8     27.8       42.1    
219.1           10.5   13.7   18.7 18.8 20.9       32.6   41.0       62.7  
273           13.2   17.0   21.0 23.5 26.1       40.8       63.9   79.1 99.2
323.9               20.3   24.9   31.1 34.9 38.7     54.7     76.2   94.6  
355.6               22.3   27.4   34.2   42.6           83.9 92.1 104  
406.4               25.5   31.3   39.1   48.8           96.3   119  
457                   35.3   44.0   54.9           106   135 153
506                   39.2 44.1     61.1 88.4           133 151 170
610                   47.2   58.9     82.2 92.4           181 206
711                                 121            
813                                   157          
914                                     193        
1016                                       244      

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1) ISO 4200:1991, Plain end steel tubes, welded and seamless – General tables of dimensions and masses per unit length (Ống thép đầu thẳng, hàn và đúc – Bảng chung đối với kích thước và khối lượng trên đơn vị chiều dài).