TCVN 7655 : 2007 DÃY DÒNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN THEO IEC


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7655 : 2007

IEC 60059 : 1999

DÃY DÒNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN THEO IEC

IEC standard current ratings

Lời nói đầu

TCVN 7655 : 2007 thay thế TCVN 3724-82, TCVN 182-65,

TCVN 183-85, TCVN 184-85 và TCVN 3878-83;

TCVN 7655:2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60059:1999;

TCVN 7655:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

DÃY DÒNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN THEO IEC

IEC standard current ratings

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định dãy dòng điện tiêu chuẩn dùng cho các cơ cấu, khí cụ, thiết bị đo và thiết bị dùng điện và được áp dụng để thiết kế hệ thống ứng dụng hoặc thiết bị ứng dụng cũng như các đặc tính vận hành.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho dãy dòng điện của các linh kiện và các bộ phận sử dụng nằm trong thiết bị điện hoặc trong các hạng mục thiết bị.

  1. Tài liệu viện dẫn

Tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất. Tuy nhiên, các bên có thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này cần nghiên cứu khả năng áp dụng phiên bản mới nhất của tài liệu dưới đây.

ISO 3:1973, Preferred numbers – Series of preferred numbers (Các số ưu tiên – Dãy số ưu tiên)

  1. Dãy

Các giá trị được chọn này là phù hợp với chuỗi R10 được qui định trong ISO 3.

Đối với tất cả các loại thiết bị, dãy dòng điện nên chọn theo các giá trị dưới đây:

Dãy dòng điện tiêu chuẩn

A

1 1,25 1,6 2 2,5 3,15 4 5 6,3 8
10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
10000 12500 16000 20000 25000 31500 40000 50000 63000 80000
100000 125000 160000 200000            

Các nấc có thể thay đổi theo thiết bị liên quan, tùy thuộc vào việc sử dụng thuộc tính của thiết bị. Việc chọn các giá trị để chấp nhận cần xem xét tho từng trường hợp thỏa đáng và có thể thấy rằng có các giá trị xấp xỉ để chọn là 1,5 – 3 – 6 – 7,5 thay cho 1,6 – 3,15 – 6,3 – 8, cũng như các bội số của chúng theo cấp 10n (n là số nguyên dương).

TCVN 7655 : 2007 DÃY DÒNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN THEO IEC
TCVN 7655 : 2007 DÃY DÒNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN THEO IEC
tcvn-7655-2007-day-dong-dien-tieu-chuan-theo-iec.pdf
98.7 KiB
339 Downloads
Chi tiết