TCVN 7570: 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA (YÊU CẦU KỸ THUẬT)


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7570: 2006
CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA (YÊU CẦU KỸ THUẬT)
Aggregates for concrete and mortar − Specifications

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt liệu nhỏ (cát tự nhiên) và cốt liệu lớn, có cấu trúc đặc chắc dùng chế tạo bê tông và vữa xi măng thông thường.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại cốt liệu dùng chế tạo bê tông và vữa xi măng đặc biệt (bê tông và vữa nhẹ, bê tông và vữa chống ăn mòn, bê tông khối lớn …).

2. Tài liệu viện dẫn
TCVN 7572-1 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa − Phương pháp thử − Phần 1: Lấy mẫu.
TCVN 7572-2 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa − Phương pháp thử − Phần 2: Xác định thành phần hạt.
TCVN 7572-3 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa − Phương pháp thử − Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học.
TCVN 7572-4 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa − Phương pháp thử − Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước.
TCVN 7572-5 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa − Phương pháp thử − Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn.
TCVN 7572-6 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa − Phương pháp thử − Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 7570: 2006 tại đây:

TCVN 7570-2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa
TCVN 7570-2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa
TCVN_7570-2006_Cot-lieu-cho-be-tong-va-vua-yeu-cau-ky-thuat.pdf
Version: TCVN 7570-2006
159.6 KiB
1553 Downloads
Chi tiết