TCVN 7549-4 : 2007 ISO 12480-4 : 2007 CẦN TRỤC − SỬ DỤNG AN TOÀN – PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7549-4 : 2007

ISO 12480-4 : 2007

CẦN TRỤC − SỬ DỤNG AN TOÀN – PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN

Cranes − Safe use – Part 4: Jib cranes

Lời nói đầu

TCVN 7549-4 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 12480-4 : 2007.

TCVN 7549-4 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7549 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Cần trục – Sử dụng an toàn

TCVN 7549-1 : 2005 (ISO 12480-1 : 1997) Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7549-3 : 2007 (ISO 12480-3 : 2005) Phần 3: Cần trục tháp

TCVN 7549-4 : 2007 (ISO 12480-4 : 2007) Phần 4: Cần trục kiểu cần

CẦN TRỤC − SỬ DỤNG AN TOÀN PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN

Cranes Safe use – Part 4: Jib cranes

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các quy trình kỹ thuật cho việc sử dụng an toàn các cần trục kiểu cần như đã định nghĩa trong ISO 4306-1. Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với TCVN 7549-1.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 7549-1 : 2005 (ISO 12480-1 : 1997), Cần trục – Sử dụng an toàn – Phần 1: Yêu cầu chung. ISO 4306-1, Cranes – Vocabulary – Part 1: General (Cần trục – Từ vựng – Phần 1: Yêu cầu chung).

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 7549-1 : 2005.

4 Quản lý sự vận hành cần trục

4.1 Hệ thống vận hành an toàn

Phải thực hiện mọi hoạt động nâng theo một hệ thống vận hành an toàn dưới sự điều khiển của một người chỉ dẫn như đã định nghĩa trong TCVN 7549-1 : 2005.

Tổ chức của người sử dụng phải chuẩn bị một hệ thống vận hành an toàn phù hợp với 4.1 của TCVN 7549-1 : 2005, và truyền đạt cho tất cả mọi người tham gia vào vận hành.

Trong trường hợp các hoạt động lặp lại theo thường lệ thì chỉ cần một hệ thống vận hành an toàn chung hoặc một số ít hệ thống cho một phạm vi hoạt động. Phải chuẩn bị các hệ thống vận hành an toàn dưới dạng tài liệu cho các hoạt động nâng phức tạp hoặc nâng người.

Tất cả mọi người tham gia vào hoạt động nâng phải được đào tạo về sử dụng hệ thống an toàn thích hợp và đặc biệt là phải được đào tạo về nhiệm vụ riêng và trách nhiệm của họ.

Trong một số khu vực vận hành cần trục có sự tham gia của một số cần trục hoặc các hoạt động phối hợp như sự chất tải/dỡ tải ở các nhà ga hoặc các khu vực đông người trong nhà máy, cần quan tâm hạn chế sự tiếp cận của xe cộ và người đi bộ đi vào khu vực này.

4.2 Điều khiển sự vận hành của cần trục

Vận hành của cần trục phải dưới sự điều khiển chung của một người chỉ dẫn theo 4.2 của TCVN 7549-1 : 2005, người chỉ dẫn có quyền dừng sự vận hành.

Người chỉ dẫn có thể điều khiển một số cần trục thực hiện các hoạt động lặp lại theo thường lệ, trong trường hợp này người chỉ dẫn có thể ủy quyền cho một người báo hiệu hoặc các người báo hiệu, những người này có quyền dừng sự vận hành. Trong trường hợp các vận hành đơn giản khi không cần đến người báo hiệu, thì người vận hành cần trục có thể được ủy quyền điều khiển này.

4.3 Xem xét hợp đồng

Việc xem xét hợp đồng phải theo 4.3.1 và 4.3.2 của TCVN 7549-1 : 2005.

5 Lựa chọn, trách nhiệm và yêu cầu tối thiểu đối với nhân viên vận hành

5.1 Yêu cầu chung

Các yêu cầu chung phải theo quy định trong 5.1 của TCVN 7549-1 : 2005.

5.2 Nhiệm vụ của người chỉ dẫn

Nhiệm vụ của người chỉ dẫn được đề cập trong 5.2 của TCVN 7549-1 : 2005.

Người chỉ dẫn phải sắp xếp chương trình làm việc sao cho theo quyết định của người chỉ dẫn không một người vận hành nào phải làm việc trong khoảng thời gian có thể ảnh hưởng tới khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Phải tính đến các điều kiện về môi trường.

Có thể ủy quyền điều khiển một số mặt hoạt động của cần trục cho người báo hiệu hoặc người lái cần trục nhưng người chỉ dẫn vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động của cần trục.

5.3 Yêu cầu đối với nhân viên

Nhiệm vụ và yêu cầu đối với nhân viên được đề cập trong 5.2 đến 5.7 của TCVN 7549-1 : 2005. Tất cả các nhân viên phải được đào tạo và có năng lực để thực hiện nhiệm vụ của mình.

6 An toàn

Người chỉ dẫn phải có quyền và được trang bị các phương tiện cần thiết để bảo đảm cho thiết bị và các hệ thống đạt được an toàn trong sử dụng.

Người chỉ dẫn phải có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu 6.2 đến 6.5 của TCVN 7549-1 : 2005.

7 Lựa chọn và bố trí cần trục

Người chủ sở hữu cần trục hoặc tổ chức của người sử dụng chịu trách nhiệm lựa chọn và bố trí cần trục.

8 Nâng người

Trừ khi có tình trạng khẩn cấp như nâng nhân viên bị thương, chỉ được nâng và hạ nhân viên bằng cần trục trong các trường hợp đặc biệt khi không thể có cách làm bằng các phương tiện ít nguy hiểm hơn và khi các quy định của nhà nước cho phép. Hoạt động này cần có thiết bị chuyên dùng, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch một cách cẩn thận như đã đề cập trong điều 13 của TCVN 7549-1 : 2005.

9 Kiểm định trước khi sử dụng

Người vận hành phải thực hiện việc kiểm định trước khi sử dụng khi bắt đầu mỗi ca làm việc theo 10.2.3 của TCVN 7549-1 : 2005.

10 Bảo dưỡng, kiểm định và thử nghiệm cần trục

Người chủ sở hữu cần trục chịu trách nhiệm bảo dưỡng, kiểm định và thử nghiệm cần trục theo 10.2.3 đến 10.2.5 và 10.5 của TCVN 7549-1 : 2005 và theo yêu cầu của pháp luật.

Người chủ sở hữu cần trục phải lưu giữ hồ sơ về bảo dưỡng, kiểm định và thử nghiệm cần trục và các bộ phận của cần trục trong suốt tuổi thọ của cần trục, bắt đầu với các giấy chứng nhận thử nghiệm ban đầu.