TCVN 7378:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG – RUNG ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH – MỨC RUNG GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7378:2004

RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG – RUNG ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH – MỨC RUNG

GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Vibration and shock – Vibration of buildings – Limits of vibration levels and method for evaluation

Lời nói đầu

TCVN 7378:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC43 SC1 “Rung động và va chạm” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  1. Phạm vi áp dụng.

1.1. Tiêu chuẩn này quy định mức rung giới hạn (tính theo vận tốc) do các hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng và giao thông, v.v… tác động lên các công trình dân dụng, di tích văn hóa, lịch sử, (sau đây gọi tắt là công trình).

1.2. Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc cơ bản để tiến hành đo và đánh giá ảnh hưởng trực tiếp của rung động đối với công trình nhằm kiểm soát, phòng ngừa các mức rung có thể làm hại công trình gây ra từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng và giao thông, v.v. .

Tiêu chuẩn này không đề cập đến bản chất của rung động gây ra do các thiết bị, ph­ương tiện, cộng cụ công tác (gọi chung là ph­ương tiện) sử dụng trong sản xuất công nghiệp, xây dựng và giao thông.

1.3. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các công trình công nghiệp nh­ưng không áp dụng cho các kết cấu đặc biệt trong xây dựng công nghiệp nh­ư cột trụ, ống khói, cấu kiện khung chịu lực, vách ngăn của các nhà máy xí nghiệp.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các công trình ngầm, cho rung và chấn động do động đất.

  1. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

2.1. Vận tốc rung giới hạn (Limit of vibration velocity)

Là giá trị vận tốc rung lớn nhất được xác định từ kinh nghiệm thực tế, mà với những giá trị thấp hơn sẽ không gây ra những tác động làm xuất hiện hư­ hại đối với công trình.

2.2. Tác động rung động gián đoạn (Trasient vibration impact) .

Rung động xuất hiện trong những khoảng thời gian ngắn và không gây ra hiện tượng mỏi của vật liệu cấu kiện theo thời gian cũng nh­ư cộng hưởng chính cho kết cấu công trình.

2.3. Tác động rung động liên tục (Continuous vibration impact)

Tất cả các tác động rung khác không thuộc tác động gián đoạn.

Chú thích: Đặc tính tác động rung của một số ph­ương tiện phổ biến dùng trong sản xuất công nghiệp, xây dựng và giao thông được nêu ra trong phụ lục A.

2.4.Hư­ hại công trình

Sự giảm giá trị sử dụng của kết cấu hoặc của một phần trong công trình sau khi chịu tác động của rung, như:

– Bong rơi lớp vữa t­ường, rạn nứt t­ường;

– Kết cấu chịu lực (dầm, xà, trụ đỡ v.v…) bị suy yếu;

– Sập đổ công trình.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 7378:2004 tại đây:

TCVN 7378:2004  RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG - RUNG ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH - MỨC RUNG GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
TCVN 7378:2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG - RUNG ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH - MỨC RUNG GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
TCVN7378_2004_Rung-dong-va-chan-dong-Rung-dong-doi-voi-cong-trinh-Muc-rung-gioi-han-va-phuong-phap-danh-gia.pdf
145.8 KiB
514 Downloads
Chi tiết