TCVN 7377:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ PH TRONG ĐẤT VIỆT NAM


 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7377:2004
CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ PH TRONG ĐẤT VIỆT NAM
Soils quality – pH values index in the soils of Vietnam

     Lời nói đầu
TCVN 7377:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ PH TRONG ĐẤT VIỆT NAM
Soils quality – pH values index in the soils of Vietnam

     1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này quy định dãy giá trị chỉ thị của pH trong một số nhóm đất chính của Việt Nam. Chỉ thị này làm cơ sở cho việc sử dụng đất, sử dụng phân bón một cách hiệu quả và hợp lý nhằm bảo vệ chất lượng môi trường đất và phòng tránh ô nhiễm nước.

1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng đất nói chung, đánh giá độ chua, độ phì nhiêu của đất và áp dụng để chuẩn hóa độ pH trong các loại đất.
   

 2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 4401:1987 Đất trồng trọt – Phương pháp xác định pHKCl
TCVN 4402:1987 Đất trồng trọt – Phương pháp xác định pHH2O
TCVN 4403:1987 Đất trồng trọt – Phương pháp xác định độ chua trao đổi
TCVN 4404:1987 Đất trồng trọt – Phương pháp xác định độ chua thủy phân
TCVN 5297:1995 Chất lượng đất – Lấy mẫu – Yêu cầu chung
TCVN 5979:1995 (ISO 10390:1994) Chất lượng đất – Xác định pH
TCVN 6647:2000 (ISO 11464:1994) Chất lượng đất – Xử lý sơ bộ đất để phân tích lý-hóa

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 7377:2004 tại đây;

TCVN 7377:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ PH TRONG ĐẤT VIỆT NAM
TCVN 7377:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ PH TRONG ĐẤT VIỆT NAM
TCVN7377_2004_Chat-luong-dat-Gia-tri-chi-thi-ph-trong-dat-Viet-Nam.pdf
109.0 KiB
1247 Downloads
Chi tiết