TCVN 7375:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG KALI TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7375:2004
CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG KALI TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM
Soils quality – Index values of total potassium content in the soils of Vietnam

     Lời nói đầu
TCVN 7375:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG KALI TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM
Soils quality – Index values of total potassium content in the soils of Vietnam

     1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này quy định khoảng giá trị chỉ thị của hàm lượng kali tổng số (K, %) trong một số nhóm đất chính của Việt Nam. Chỉ thị này làm cơ sở cho việc sử dụng đất, sử dụng phân bón một cách hiệu quả và hợp lý nhằm bảo vệ chất lượng môi trường đất và phòng tránh ô nhiễm nước.
1.2. Tiêu chuẩn này được áp dụng để đánh giá chất lượng đất nói chung và đánh giá mức độ suy giảm dinh dưỡng về kali của đất qua đó có thể xác định nguồn phát tán kali vào môi trường đất từ phân bón, phế thải,…. v.v.
    2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 4046:1985 Đất trồng trọt – Phương pháp lấy mẫu
TCVN 4053:1985 Đất trồng trọt – Phương pháp xác định tổng số kali
TCVN 5297:1995 Chất lượng đất – Lấy mẫu – Yêu cầu chung
TCVN 6647:2000 (ISO 11464:1994) Chất lượng đất – Xử lý sơ bộ đất để phân tích lý-hóa

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây: