TCVN 7374:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG PHỐTPHO TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7374:2004

CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG PHỐTPHO TỔNG SỐ

TRONG ĐẤT VIỆT NAM

Soils quality – Index values of total phosphorus content in the soils of Vietnam

Lời nói đầu

TCVN 7374:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

 

CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG PHỐTPHO TỔNG SỐ

TRONG ĐẤT VIỆT NAM

Soils quality – Index values of total phosphorus content in the soils of Vietnam

  1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định khoảng giá trị chỉ thị của hàm lượng phốt pho tổng số (tính theo P2O5) trong một số nhóm đất chính của Việt Nam. Giá trị chỉ thị này làm cơ sở cho việc sử dụng đất, sử dụng phân bón một cách hiệu quả và hợp lý nhằm duy trì, bảo vệ chất lượng đất và phòng ngừa ô nhiễm nước.

1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng đất nói chung và đánh giá sự suy thoái phốt pho trong đất và sự phục hồi phốt pho của đất đã thoái hóa (phục hồi do tự nhiên hoặc phục hồi do con người cải tạo đất).

  1. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 4046:1985 Đất trồng trọt – Phương pháp lấy mẫu

TCVN 4052:1985 Đất trồng trọt – Phương pháp xác định tổng số photpho

TCVN 5297:1995 Chất lượng đất – Lấy mẫu – Yêu cầu chung

TCVN 6499:1999 (ISO 11263:1994) Chất lượng đất – Xác định photpho – Phương pháp quang phổ xác định phôtpho hòa tan trong dung dịch natri hidrocacbonat

TCVN 6647:2000 (ISO 11464:1994) Chất lượng đất – Xử lý sơ bộ đất để phân tích lý-hóa

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 7374:2004 tại đây:

TCVN 7374:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG PHỐTPHO TỔNG SỐ  TRONG ĐẤT VIỆT NAM
TCVN 7374:2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT- GIÁ TRỊ CHỈ THỊ VỀ HÀM LƯỢNG PHỐTPHO TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM
TCVN7374-2004chat-luong-dat-gia-tri-chi-thi-ve-ham-luong-photpho-tong-so-trong-dat-viet-nam.pdf
110.8 KiB
676 Downloads
Chi tiết