TCVN 7367:2003 ISO 15161:2001 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2000 – TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7367:2003

ISO 15161:2001

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2000TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHM VÀ ĐỒ UNG

Guidelines on the application of TCVN ISO 9001 : 2000 for the food and drink industry

Lời giới thiệu

ISO 9001 : 2000, Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2000 TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHM VÀ ĐỒ UNG

Guidelines on the application of TCVN ISO 9001 : 2000 for the food and drink industry

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho các tổ chức áp dụng những yêu cầu của TCVN ISO 9001 trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm và đồ uống.

Tiêu chuẩn này đưa ra các thông tin về những mối liên hệ có thể có giữa Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 và Hệ thống phân tích mối nguy hại và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) đối với các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho mục đích chứng nhận, chế định và giao kết hợp đồng.

  1. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN ISO 9000 : 2000 (ISO 9000 : 2000) Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 7367:2003 tại đây:

TCVN 7367:2003 ISO 15161:2001 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2000 - TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
TCVN 7367:2003 ISO 15161:2001 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2000 - TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
TCVN_7367_2003-huong-dan-ap-dung-tcvn-iso-9001-2000-trong-cong-nghiep-thuc-pham-va-do-uong.pdf
890.4 KiB
327 Downloads
Chi tiết