TCVN 7364-6:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 6: NGOẠI QUAN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7364-6:2004
KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN
AN TOÀN NHIỀU LỚP
Phần 6: NGOẠI QUAN
Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass
Part 6: Appearance

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các khuyết tật của sản phẩm kính có kích cỡ đã hoàn thiện và các phương pháp kiểm tra ngoại quan bằng cách quan sát kỹ tấm kính để đưa ra chuẩn mực chấp nhận tại vùng quan sát. Chuẩn mực này được áp dụng chủ yếu tại thời điểm xuất hàng.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 7364-1: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần.
TCVN 7364-5: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 5: Kích thước và hoàn thiện cạnh sản phẩm.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 7364-6:2004 tại đây:

TCVN 7364-6:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 6: NGOẠI QUAN
TCVN 7364-6:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 6: NGOẠI QUAN
TCVN_7364-6-2004_Kinh-xay-dung-Kinh-dan-nhieu-lop-va-kinh-dan-an-toan-nhieu-lop-Phan-6.pdf
Version: TCVN 7364-6:2004
82.6 KiB
364 Downloads
Chi tiết