TCVN 7364-5:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 5: KÍCH THƯỚC VÀ HOÀN THIỆN CẠNH SẢN PHẨM


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7364-5:2004
KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN
AN TOÀN NHIỀU LỚP
Phần 5: KÍCH THƯỚC VÀ HOÀN THIỆN CẠNH SẢN PHẨM
Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass
Part 5: Dimensions and edge finishing

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định kích thước, các sai lệch giới hạn và việc hoàn thiện cạnh của kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp dùng trong xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các tấm kính có diện tích nhỏ hơn 0,05 m2.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 7218: 2002 Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu Kỹ thuật.
3. Kích thước và các sai lệch giới hạn
3.1. Chiều dầy
3.1.1. Chiều dầy danh nghĩa
Chiều dầy danh nghĩa của kính dán nhiều lớp bằng tổng chiều dầy danh nghĩa của tất cả các tấm kính thành phần, tấm nhựa bóng và lớp xen giữa.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 7364-5:2004 tại đây:

TCVN 7364-5:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 5: KÍCH THƯỚC VÀ HOÀN THIỆN CẠNH SẢN PHẨM
300.8 KiB
639 Downloads
Chi tiết