TCVN 7364-3: 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 3: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7364-3: 2004
KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP
Phần 3: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP
Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass
Part 3: Laminated glass

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về đặc tính của kính dán nhiều lớp theo định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN 7364-l: 2004.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 7364-1: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 1 : Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần.
TCVN 7364-4: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 4: Phương pháp thử độ bền.
TCVN 7364-5: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 5: Kích thước và hoàn thiện cạnh sản phẩm.
TCVN 7364-6: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 6: Ngoại quan.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 7364-3: 2004 tại đây:

TCVN 7364-3: 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 3: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP
TCVN 7364-3: 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 3: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP
TCVN_7364-3-2004_Kinh-xay-dung-Kinh-dan-nhieu-lop-va-kinh-dan-an-toan-nhieu-lop-Phan-3.pdf
Version: TCVN 7364-3: 2004
73.5 KiB
326 Downloads
Chi tiết