TCVN 7364-3: 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 3: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7364-3: 2004

KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ

KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP

Phần 3: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP

Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass

Part 3: Laminated glass

 

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về đặc tính của kính dán nhiều lớp theo định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN 7364-l: 2004.

  1. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 7364-1: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 1 : Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần.

TCVN 7364-4: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 4: Ph­ương pháp thử độ bền.

TCVN 7364-5: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 5: Kích thước và hoàn thiện cạnh sản phẩm.

TCVN 7364-6: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 6: Ngoại quan.

  1. Độ bền va đập

Không xác định độ bền va đập đối với kính dán nhiều lớp.

  1. Độ bền của kính dán nhiều lớp và kính dán nhiều lớp có thuộc tính chịu nhiệt

4.1. Độ bền chịu nhiệt độ cao

Khi tiến hành thử theo ph­ương pháp đã nêu ở Điều 4 của TCVN 7364-4: 2004 và đánh giá theo 4.4 của TCVN 7364-4: 2004, trên ba mẫu thử không nhìn thấy khuyết tật (bọt khí, bong rộp, vết vân). Nếu trên một trong ba mẫu nhìn thấy các khuyết tật trên thì tiến hành thử tiếp thêm ba mẫu mới, trong trường hợp này không được có khuyết tật trên bất kỳ mẫu thử nào.

4.2. Độ bền chịu ẩm

Khi tiến hành thử theo ph­ương pháp đã nêu ở Điều 5.3.1 của TCVN 7364-4: 2004 và đánh giá theo 5.4 của TCVN 7364-4: 2004, trên ba mẫu thử không nhìn thấy khuyết tật (bọt khí, bong rộp, vết vân). Nếu trên một trong ba mẫu nhìn thấy các khuyết tật trên thì tiến hành thử tiếp thêm ba mẫu mới, trong trường hợp này không được có khuyết tật trên bất kỳ mẫu thử nào.

4.3. Độ bền chịu bức xạ

Sau khi thử theo ph­ương pháp quy định ở Điều 6 của TCVN 7364-4: 2004 và đánh giá theo 6.5 của TCVN 7364-4: 2004, độ truyền sáng của cả ba mẫu chịu rọi sáng không được chênh quá ± 10% so với giá trị của ba mẫu này trước khi rọi sáng đối với các độ truyền sáng ban đầu > 20% hoặc ± 2% giá trị tuyệt đối đối với độ truyền sáng ban đầu ≤ 20%. Khi đánh giá ngoại quan trên ba mẫu thử không có các khuyết tật (bọt khí, bong rộp, vết vân).

Nếu một trong ba mẫu không đạt yêu cầu thì phải tiến hành thử lại thêm ba mẫu mới và cả ba mẫu này đều phải đạt yêu cầu.

  1. Độ bền của kính dán nhiều lớp chịu nhiệt

5.1. Nhóm A

Kính nhóm A là loại kính không chịu trực tiếp bức xạ mặt trời, thường sử dụng trong nhà.

5.1.1. Độ bền chịu ẩm

Khi tiến hành thử theo ph­ương pháp đã nêu ở 5.3.2 của TCVN 7364-4: -2004 và đánh giá theo 5.4 của TCVN 7364-4: 2004, không nhìn thấy sự bong rộp trên ba mẫu thử. Nếu trên một trong ba mẫu nhìn thấy bong rộp thì tiến hành thử tiếp thêm ba mẫu mới và cả ba mẫu đều phải đạt yêu cầu.

5.2. Nhóm B

Kính nhóm B là loại kính chịu trực tiếp bức xạ mật trời, thường sử dụng ngoài nhà.

5.2.1. Độ bền chịu ẩm

Khi tiến hành thử theo ph­ương pháp đã nêu ở 5.3.1 của TCVN 7364-4: 2004 và đánh giá theo 5.4 của TCVN 7364-4: 2004, không nhìn thấy sự bong rộp trên ba mẫu thử. Nếu trên một trong ba mẫu nhìn thấy bong rộp thì tiến hành thử tiếp thêm ba mẫu mới và cả ba mẫu đều phải đạt yêu cầu.

5.2.2. Độ bền chịu bức xạ

Sau khi thử theo ph­ương pháp quy định ở Điều 6 của TCVN 7364-4: 2004 và đánh giá theo 6.5 của TCVN 7364-4: 2004, độ truyền sáng của cả ba mẫu chịu bức xạ không được chênh quá ± 10% so với giá trị của ba mẫu này trước khi rọi sáng đối với các độ truyền sáng ban đầu > 20% hoặc ± 2% giá trị tuyệt đối đối với độ truyền sáng ban đầu ≤ 20%. Khi đánh giá ngoại quan trên ba mẫu thử không có các khuyết tật (bọt khí, bong rộp, vết vân).

Nếu một trong ba mẫu không đạt yêu cầu thì phải tiến hành thử lại thêm ba mẫu mới và cả ba mẫu này đều phải đạt yêu cầu.

  1. Vật liệu thành phần

Các loại vật liệu thành phần của kính dán nhiều lớp được nêu trong TCVN 7364-1: 2004.

  1. Kích thước và hoàn thiện cạnh

Các kích thước và việc hoàn thiện cạnh của kính dán nhiều lớp được quy định trong TCVN 7364-5: 2004.

  1. Ngoại quan

Yêu cầu về ngoại quan được nêu trong TCVN 7364-5: 2004.

  1. Ký hiệu quy ­uớc

Kính dán nhiều lớp phù hợp với Tiêu chuẩn này được ký hiệu với các thông tin sau:

– Tên loại kính;

– Ký hiệu Tiêu chuẩn này;

– Chiều dầy danh nghĩa, mm;

– Chiều rộng danh nghĩa B và chiều dài danh nghĩa H, mm.

Ví dụ: Ký hiệu quy ước đối với kính dán nhiều lớp chịu nhiệt, dầy 6,4 mm, rộng 2,0 m, dài 1,50 m:

Kính dán nhiều lớp chịu nhiệt TCVN 7364-3: 2004 – 6,4 – 2000 x 1500.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 7364-3: 2004 tại đây:

TCVN 7364-3: 2004 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN  AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 3: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP
TCVN 7364-3: 2004 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 3: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP
TCVN_7364-3-2004_Kinh-xay-dung-Kinh-dan-nhieu-lop-va-kinh-dan-an-toan-nhieu-lop-Phan-3_2.pdf
73.5 KiB
312 Downloads
Chi tiết