TCVN 7364-2:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 2: KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7364-2:2004
KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP
Phần 2: KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP
Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass
Part 2: Laminated safety glass

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về đặc tính đối với kính dán an toàn nhiều lớp theo định nghĩa trong TCVN 7364-l: 2004.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 7364-l: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần.
TCVN 7364-4: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 4: Ph-ương pháp thử độ bền.
TCVN 7364-5: 2004 Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 5: Kích thước và hoàn thiện cạnh sản phẩm.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 7364-2:2004 tại đây:

TCVN 7364-2:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 2: KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP
TCVN 7364-2:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 2: KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP
TCVN_7364-2-2004_Kinh-xay-dung-Kinh-dan-nhieu-lop-va-kinh-dan-an-toan-nhieu-lop-Phan-2.pdf
Version: TCVN 7364-2:2004
75.3 KiB
442 Downloads
Chi tiết