TCVN 7364-1:2004


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7364-1: 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ MÔ TẢ CÁC VẬT LIỆU THÀNH PHẦN Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass Part 1: Definitions and description of component parts   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa cho các vật liệu thành phần của kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp sử dụng trong xây dựng. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7218: 2002 Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật. Định nghĩa Trong Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ – định nghĩa sau: 3.1. Kính dán nhiều lớp (laminated glass): sản phẩm gồm một tấm kính được dán với một hoặc nhiều tấm kính khác hoặc tấm nhựa bóng […]

TCVN 7364-1:2004 KÍNH XÂY DỰNG Phần 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ ...