TCVN 7294 – 2 : 2003 DUNG SAI CHUNG – PHẦN 2 : DUNG SAI HÌNH HỌC CỦA CÁC CHI TIẾT KHÔNG CÓ CHỈ DẪN DUNG SAI RIÊNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7294 – 2 : 2003

ISO 2768 – 2 : 1989

DUNG SAI CHUNG – PHẦN 2 : DUNG SAI HÌNH HỌC CỦA CÁC CHI TIẾT KHÔNG CÓ CHỈ DẪN DUNG SAI RIÊNG

General tolerances – Part 2: Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications

Lời nói đầu

TCVN 7294-2 : 2003 hoàn toàn tương đương với ISO 2768-2 : 1989.

TCVN 7294-2 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/SC1 Những vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

DUNG SAI CHUNG – PHẦN 2 : DUNG SAI HÌNH HỌC CỦA CÁC CHI TIẾT KHÔNG CÓ CHỈ DẪN DUNG SAI RIÊNG

General tolerances – Part 2: Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này nhằm đơn giản hoá các chỉ dẫn trên bản vẽ và quy định dung sai hình học chung để kiểm tra các yếu tố trên bản vẽ không được chỉ dẫn dung sai riêng. Tiêu chuẩn này quy định các dung sai hình học chung theo ba cấp dung sai.

Tiêu chuẩn này áp dụng chủ yếu cho các chi tiết được chế tạo bằng gia công cắt gọt. Nó cũng có thể áp dụng cho các yếu tố được chế tạo bằng các công nghệ khác; tuy nhiên, cần có sự kiểm tra riêng để xác định chắc chắn rằng độ chính xác thường lệ của xưởng sản xuất nằm trong phạm vi dung sai hình học chung quy định trong tiêu chuẩn này.

  1. Quy định chung

Khi lựa chọn cấp dung sai, phải xem xét độ chính xác thường lệ của xưởng sản xuất. Nếu cần có dung sai hình học nhỏ hơn hoặc được phép có dung sai hình học lớn hơn và có tính kinh tế tốt hơn đối với một chi tiết nào đó, thì các dung sai này cần được chỉ dẫn trực tiếp phù hợp với ISO 1101 (xem điều A.2).

Dung sai hình học chung phù hợp với tiêu chuẩn này được áp dụng khi các bản vẽ hoặc các yêu cầu kỹ thuật có liên quan đến tiêu chuẩn này theo điều 6. Dung sai hình học chung áp dụng cho các chi tiết không có chỉ dẫn dung sai hình học riêng.

Dung sai hình học áp dụng cho tất cả các đặc trưng về dung sai hình học, trừ độ trụ, profin của một đường nào đó, profin của một bề mặt nào đó, độ phân cạnh, độ đồng trục, dung sai vị trí và độ đảo tổng.

Trong bất cứ trường hợp nào, nên dùng dung sai hình học chung phù hợp với tiêu chuẩn này khi sử dụng nguyên tắc cơ bản về ghi dung sai phù hợp với ISO 8015 để chỉ dẫn trên bản vẽ (xem điều B.1).

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

ISO 1101 : 1983 Technical drawings – Geometrical tolerancing – Tolerancing of form, orientation, location and run-out – Generalities, definitions, symbols, indications on drawings. (Bản vẽ kỹ thuật – Ghi dung sai hình học – Ghi dung sai hình dạng, hướng, vị trí và độ đảo – Đại cương, định nghĩa, ký hiệu, ghi dung sai trên bản vẽ).

TCVN 7294-1 : 2003 (ISO 2768-1 : 1989) Dung sai chung – Phần 1 : Dung sai của các kích thước dài và kích thước góc không có chỉ dẫn dung sai riêng.

ISO 5459 : 1981 Technical drawings – Geometrical tolerancing – Datums and datum- systems for geometrical tolerances. (Bản vẽ kỹ thuật – Ghi dung sai hình học – Yếu tố chuẩn và hệ thống yếu tố chuẩn đối với dung sai hình học).

ISO 8015 : 1985 Technical drawings – Fundamental tolerancing principle. (Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc cơ bản ghi dung sai).

  1. Định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa đối với dung sai hình học được cho trong ISO 1101 và ISO 5459.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 7294 – 2 : 2003 tại đây: