TCVN 7294 -1: 2003 DUNG SAI CHUNG – PHẦN 1: DUNG SAI CỦA CÁC KÍCH THƯỚC DÀI VÀ KÍCH THƯỚC GÓC KHÔNG CÓ CHỈ DẪN DUNG SAI RIÊNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7294 -1: 2003

ISO 2768-1 : 1989

DUNG SAI CHUNG – PHẦN 1: DUNG SAI CỦA CÁC KÍCH THƯỚC DÀI VÀ KÍCH THƯỚC GÓC KHÔNG CÓ CHỈ DẪN DUNG SAI RIÊNG

General tolerances – Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

Lời nói đầu

TCVN 7294-1 : 2003 hoàn toàn tương đương với ISO 2768-1 : 1989.

TCVN 7294-1 : 2003 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/SC1 Những vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

DUNG SAI CHUNG – PHẦN 1: DUNG SAI CỦA CÁC KÍCH THƯỚC DÀI VÀ KÍCH THƯỚC GÓC KHÔNG CÓ CHỈ DẪN DUNG SAI RIÊNG

General tolerances – Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này nhằm đơn giản hóa các chỉ dẫn trên bản vẽ và quy định các dung sai chung cho các kích thước dài và kích thước góc, không có chỉ dẫn dung sai riêng theo bốn cấp dung sai.

CHÚ THÍCH 1 – Các khái niệm về việc chỉ định dung sai chung của các kích thước dài và góc được nêu trong phụ lục A.

Tiêu chuẩn áp dụng cho các kích thước của các chi tiết được chế tạo bằng gia công cắt gọt hoặc các chi tiết được tạo hình từ kim loại tấm (lá).

CHÚ THÍCH 2 – Các dung sai này có thể thích hợp khi sử dụng các vật liệu không phải là kim loại.

CHÚ THÍCH 3 – Cùng với tiêu chuẩn này còn có các tiêu chuẩn khác về dung sai,

ví dụ: TCVN 7297:2003 cho vật đúc.

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các kích thước không có chỉ dẫn dung sai riêng sau:

a) các kích thước dài (ví dụ, kích thước bên ngoài, kích thước bên trong, kích thước bậc, đường kính, bán kính, khoảng cách, bán kính ngoài và chiều cao cạnh vát đối với các mặt có mép vát;

b) các kích thước góc, bao gồm cả các kích thước góc thường không được chỉ định, ví dụ, góc vuông (90o), trừ khi có liên quan đến TCVN 7294-2:2003, hoặc góc của đa giác đều;

c) các kích thước dài và kích thước góc được tạo ra bởi việc gia công cơ các chi tiết lắp ghép.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kích thước sau:

a) các kích thước dài và kích thước góc có liên quan đến các tiêu chuẩn khác về dung sai chung;

b) các kích thước phụ được ghi trong ngoặc đơn;

c) các kích thước chính xác về mặt lý thuyết được ghi trong khung chữ nhật.

  1. Quy định chung

Khi lựa chọn cấp dung sai, phải quan tâm đến độ chính xác thường đạt được tại xưởng sản xuất. Nếu yêu cầu có dung sai nhỏ hơn hoặc cho phép có dung sai lớn hơn để có tính kinh tế cao hơn đối với một yếu tố nào đó thì nên cho dung sai liền kề với kích thước danh nghĩa có liên quan.

Dung sai chung cho các kích thước dài và kích thước góc được áp dụng khi mà bản vẽ hoặc các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ liên quan đến tiêu chuẩn này phù hợp với các điều 4 và 5. Nếu có các dung sai chung cho các quá trình công nghệ khác, như đã quy định trong các tiêu chuẩn khác, thì phải viện dẫn đến các dung sai chung này trên bản vẽ hoặc các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ. Đối với kích thước của một bề mặt chưa gia công tinh và một bề mặt đã gia công tinh, ví dụ, kích thước của chi tiết đúc hoặc rèn, không có chỉ dẫn dung sai riêng thì sẽ áp dụng dung sai chung lớn hơn trong hai dung sai chung được xem xét, ví dụ đối với các vật đúc, xem TCVN 7297: 2003.

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 7294-2:2003 (ISO 2768-2 : 1989) Dung sai chung – Phần 2 – Dung sai hình học của các yếu tố không chỉ dẫn dung sai riêng.

ISO 8015 : 1985 Technical drawings – Fundamental tolerancing principle (Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc cơ bản ghi dung sai).

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 7294 -1: 2003 tại đây: