TCVN 7221:2002 YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7221:2002
YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG
General environmental requirements for central industrial wastewater treatment plants

     Lời nói đầu
TCVN 7221: 2002 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG
General environmental requirements for central industrial wastewater treatment plants

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung (sau đây viết là trạm xử lý).
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung, nhằm kiểm soát từ đầu các khía cạnh môi trường liên quan trong khi xây dựng, vận hành, giám sát môi trường để phòng ngừa, giảm thiểu các tác động bất lợi từ hoạt động của trạm xử lý đến môi trường và sức khoẻ cộng đồng.
     2. Tiêu chuẩn viện dẫn
Tiêu chuẩn này áp dụng cùng với các tiêu chuẩn sau
TCVN 5939: 1995 Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. TCVN 5940: 1995 Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ.
TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.
TCVN 5949: 1998 Âm học – Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Mức ồn tối đa cho phép. TCVN 6706: 2000 Chất thải nguy hại – Phân loại.
TCVN 6773: 2000 Chất lượng nước – Chất lượng nước dùng cho thuỷ lợi.
TCVN 6774: 2000 Chất lượng nước – Chất lượng nước ngọt bảo vệ đời sống thuỷ sinh.
TCVN 6962: 2001 Rung và chấn động – Rung do hoạt động sản xuất công nghiệp và xây dựng – Mức rung tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và dân cư.
TCVN 6980: 2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
TCVN 6981: 2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
TCVN 6982: 2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước.
TCVN 6983: 2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao giải trí dưới nước.
TCVN 6984: 2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.
TCVN 6985: 2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.
TCVN 6986: 2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.
TCVN 6987: 2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây: