TCVN 7134:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIII (E > 10 %) – YÊU CẦU KỸ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7134:2002
GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIII (E > 10 %)- YÊU CẦU KỸ THUẬT
Ceramic floor and wall tiles, group BIII (E > 10 %) – Specification

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô có phủ men, độ hút nước lớn hơn 10 %, dùng để ốp tường và lát nền các công trình xây dựng.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 6414 : 1988 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6415 : 1988 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử.
TCVN 7132 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn.
3. Hình dạng và kích thước cơ bản
3.1. Hình dạng gạch gốm ốp lát tráng men được mô tả theo TCVN 7132:2002.
3.2. Các kích thước cơ bản của sản phẩm được quy định trong bảng 1.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 7134:2002 tại đây:

TCVN 7134:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIII (E > 10 %) – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 7134:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIII (E > 10 %) – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN_7134-2002_Gach-op-lat-Nhom-BIII-Yeu-cau-ky-thuat.pdf
Version: TCVN 7134:2002
77.2 KiB
579 Downloads
Chi tiết