TCVN 7132:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7132:2002
GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN
Ceramic floor and wall tiles – Definitions, classification, characteristics and marking

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định cách phân loại, các đặc tính kỹ thuật và cách ghi nhãn đối với gạch gốm dùng để lát nền và ốp tường các công trình xây dựng.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 6414 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6415 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử.
TCVN 6883 : 2001 Gạch gốm ốp lát – Gạch granit – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6884 : 2001 Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp (0,5 % < E < 3 %) – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6885 : 2001 Gạch gốm ốp lát – Xác định độ chịu mài mòn sâu cho gạch không phủ men.
TCVN 7133 : 2002 Gạch gốm ốp lát, nhóm BIIIb (6 % < E ≤ 10 %) – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 7134 : 2002 Gạch gốm ốp lát, nhóm BIII (E > 10 %) – Yêu cầu kỹ thuật.
ISO 1006 : 1983 Building construction – modular coordination – Basic module (Kết cấu xây dựng – Điều hợp mô đun – Mô đun cơ bản).

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 7132:2002 tại đây:

TCVN 7132:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN
TCVN 7132:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT – ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ GHI NHÃN
TCVN_7132-2002_Gach-op-lat-Dinh-nghia-phan-loai-dac-tinh-ky-thuat-va-ghi-nhan.pdf
Version: TCVN 7132:2002
130.2 KiB
839 Downloads
Chi tiết