TCVN 7014:2002 AN TOÀN MÁY – KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐỂ NGĂN KHÔNG CHO CHÂN NGƯỜI CHẠM TỚI VÙNG NGUY HIỂM


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7014:2002

ISO 13853:1998

AN TOÀN MÁY –

KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐỂ NGĂN KHÔNG CHO CHÂN NGƯỜI CHẠM TỚI VÙNG NGUY HIỂM

Safety of machinery –

Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

Lời nói đầu

TCVN 7014 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 13853:1998.

TCVN 7014 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC 1 Vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

AN TOÀN MÁY –

KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐỂ NGĂN KHÔNG CHO CHÂN NGƯỜI CHẠM TỚI VÙNG NGUY HIỂM

Safety of machinery –

Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các giá trị khoảng cách an toàn để ngăn không cho chân người (từ 14 tuổi) chạm tới vùng nguy hiểm.

CHÚ THÍCH 1 – Các giá trị trong tiêu chuẩn dựa trên kinh nghiệm thực tế được nghiên cứu tương ứng với nhóm người này.

Khoảng cách trên được sử dụng khi có thể đạt được sự an toàn đầy đủ chỉ bằng khoảng cách và khi dùng tay không dự đoán được mức độ nguy hiểm.

CHÚ THÍCH 2 – Khoảng cách an toàn này không đủ để loại trừ hoàn toàn nguy hiểm, ví dụ không thể bảo vệ để tránh các chất phóng xạ và các chất phát thải. Đối với các chất như vậy phải dùng các biện pháp khác để xử lý.

Khoảng cách an toàn nhằm ngăn chặn việc tiếp xúc tới vùng nguy hiểm của người khi mở máy và lúc làm việc trong điều kiện xác định cho các trường hợp tiếp xúc khác nhau.

Khoảng cách này ngăn chặn sự tiếp xúc ngẫu nhiên trong khoảng chiều cao từ nền đến cơ cấu bảo vệ và dùng để giảm rủi ro cho con người bằng việc hạn chế sự chuyển động của chân người.

CHÚ THÍCH 3 – Các giá trị này không dùng cho những người dưới 14 tuổi. Trong trường hợp này khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay người vươn tới vùng nguy hiểm được áp dụng theo Bảng 5 của TCVN 6720 : 2000 (ISO 13852 : 1996).

Đối với một số ứng dụng, có một vài lý do hợp lý gây ra sai lệch các khoảng cách này thì khi áp dụng tiêu chuẩn phải chỉ dẫn sự an toàn phù hợp có thể đạt được.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đố với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).

TCVN 6720 : 2000 (ISO 13852 : 1996) An toàn máy – Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con người chạm vào vùng nguy hiểm.

ISO 12100-1:1992 Safety of machinery – Basic conceps, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology (An toàn máy – Khái niệm cơ bản, Nguyên lý chung trong thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận).

ISO 14121: 1) Safety of machinery – Principles risk assessment (An toàn máy – Nguyên tắc đánh giá rủi ro).

3. Định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa như trong TCVN 6720 : 2000 (ISO 13852:1996) và ISO 12100-1.

4. Khoảng cách an toàn để ngăn không cho chân người không chạm tới vùng nguy hiểm

4.1. Qui định chung

4.1.1. Điều kiện

Khoảng cách an toàn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

a) các kết cấu bảo vệ và bất kỳ khe hở nào trong khoảng cách phải giữ nguyên hình dáng và vị trí; phải xem xét các biện pháp khác để đạt được sự an toàn;

b) khoảng cách an toàn được đo từ bề mặt giới hạn cơ thể hoặc phần có liên quan của cơ thể.

4.1.2. Đánh giá rủi ro

Việc đánh giá rủi ro (xem ISO 12100-1 và ISO 14121) phải được tiến hành trước khi xác định yêu cầu khoảng cách an toàn để ngăn không cho chạm tới vùng nguy hiểm

Tiêu chuẩn này được sử dụng nếu sự đánh giá rủi ro chỉ đối với chân người, còn nơi nguy hiểm đối với cả chân và tay người thì khe hở với khoảng cách an toàn lớn nhất được cho trong Bảng 1 của tiêu chuẩn này hoặc trong Bảng 4 của TCVN 6720:2000 (ISO 13852:1996).

Khoảng cách an toàn nhỏ nhất s, cho trong Bảng 1 áp dụng cho tầm với qua khe hở khi chân người vươn tới vùng nguy hiểm.

4.2. Tầm với qua khe hở đối với chân người

4.2.1. Khe hở cân đối

Trong Bảng 1 kích thước e của khe hở tương ứng với cạnh của khe hở vuông, đường kính của khe hở tròn hoặc kích thước hẹp nhất của khe hở dạng rãnh.

Các khe hở dạng rãnh có e >180mm và các khe hở vuông hoặc tròn có e > 240 mm sẽ lọt qua toàn thể cơ thể.

Các giá trị cho trong Bảng 1 không tính đến quần áo hoặc giầy dép.

4.2.2. Khe hở không cân đối

Để xác định khe hở có hình dạng không cân đối phải tiến hành các bước sau:

a) Trước tiên cần xác định:

– đường kính của khe hở tròn nhỏ nhất

– cạnh của khe hở vuông nhỏ nhất

– chiều rộng của khe hở dạng rãnh hẹp nhất

có thể được đưa hoàn toàn vào khe hở không cân đối (xem diện tích gạch mặt cắt trên Hình 1);

b) Lựa chọn ba khoảng cách an toàn tương ứng với Bảng 1;

c) Có thể lựa chọn khoảng cách an toàn ngắn nhất trong ba khoảng cách được chọn theo b).

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 7014:2002 tại đây:

TCVN 7014:2002 AN TOÀN MÁY –  KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐỂ NGĂN KHÔNG CHO CHÂN NGƯỜI CHẠM TỚI VÙNG NGUY HIỂM
TCVN 7014:2002 AN TOÀN MÁY – KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐỂ NGĂN KHÔNG CHO CHÂN NGƯỜI CHẠM TỚI VÙNG NGUY HIỂM
TCVN_7014-2002_An-toan-may-Khoang-cach-an-toan-de-ngan-khong-cho-chan-nguoi-cham-toi-vung-nguy-hiem.pdf
145.9 KiB
268 Downloads
Chi tiết