TCVN 6992:2001 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ −KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP − TIÊU CHUẨN THẢI THEO THẢI LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ TRONG VÙNG ĐÔ THỊ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6992:2001
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ −KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP − TIÊU CHUẨN THẢI THEO THẢI LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ TRONG VÙNG ĐÔ THỊ
Air quality – Standards for inorganic substances in industrial emission discharged in urban regions

     Lời nói đầu
TCVN 6992: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn
TCVN /TC 146 “Chất lượng không khí” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp.
Tiêu chuẩn này cụ thể hóa TCVN 5939:1995 có tính đến lưu lượng thải (thải lượng ) của khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất vô cơ được thải ra môi trường trong khu đô thị, trình độ công nghệ và khu vực hoạt động của cơ sở sản xuất.
     2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 5939: 1995 Chất lợng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. TCVN 5940: 1995 Chất lợng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ.
TCVN 6994: 2001 Chất lợng không khí – Khí thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây: