TCVN 6986:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VÙNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THUỶ SINH


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6986:2001
CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VÙNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THUỶ SINH
Water quality – Standards for industrial effluents discharged into coastal waters using for protection of aquatic life

     Lời nói đầu
TCVN 6986: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng n−ớc” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
     1.Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng .
Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh của các loại hình công nghiệp thải ra. Khoảng cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các qui định hiện hành.
1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng đồng bộ với TCVN 5945: 1995 dùng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp khi thải vào vùng nước biển ven bờ có chất lượng nước dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.
     2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây: