TCVN 6985:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THUỶ SINH


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6985:2001
CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ
DÙNG CHO MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THUỶ SINH
Water quality – Standards for industrial effluents discharged into lakes using for protection of aquatic life

     Lời nói đầu
TCVN 6985: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
     1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận.
Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh của các loại hình công nghiệp thải ra.
1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng đồng bộ với TCVN 5945: 1995 dùng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp khi đổ vào vực nước hồ (tự nhiên hoặc nhân tạo) dùng được cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh.
     2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây: