TCVN 6983:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6983:2001

CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC
Water quality – Standards for industrial effluents discharged into lakes using for waters sports and recreation

     Lời nói đầu
TCVN 6983: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn
TCVN / TC 147 “Chất lượng nước ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

     1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận.

Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh của các loại hình công nghiệp thải ra. Khoảng cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo các qui định hiện hành.

1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng đồng thời với TCVN 5945: 1995 và dùng để kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp khi đổ vào vực nước hồ (tự nhiên hoặc nhân tạo) có chất lượng nước dùng cho mục đích bơi lội, vui chơi, giải trí… dưới nước

     2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6983:2001 tại đây:

TCVN 6983:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC
TCVN 6983:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC
TCVN6983_2001_Chat-luong-nuoc-Tieu-chuan-nuoc-thai-cong-nghiep-thai-vao-vuc-nuoc-ho-dung-cho-muc-dich-the-thao-va-giai-tri-duoi-nuoc.pdf
51.2 KiB
191 Downloads
Chi tiết