TCVN 6934 : 2001 SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6934 : 2001

SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Wall paints – Emulsion paints – Specification and test methods

Lời nói đầu

TCVN 6934 : 2001 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC35/SC2 “Vật liệu chống thấm” hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Wall paints – Emulsion paints – Specification and test methods

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn tổng hợp dạng nhũ tương, chủ yếu gốc arcrylic, dùng để sơn trang trí và bảo vệ tường phía trong và ngoài các công trình xây dựng.

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 2090 – 1993 Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.

TCVN 2091 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ mịn.

TCVN 2094 – 1993 Sơn. Phương pháp gia công màng.

TCVN 2095 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ phủ.

TCVN 2096 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô.

TCVN 2097 – 1993 Sơn. Phương pháp cắt, xác định độ bám dính của màng.

TCVN 2099 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ bền uốn của màng.

TCVN 2102 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định màu sắc.

TCVN 3121 – 1979 Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng. Phương pháp thử cơ lý.

TCVN 4851 – 1989 (ISO 3696 : 1987) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 5669 – 1992 Sơn. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử.

TCVN 5670 – 1992 Sơn. Tấm chuẩn để thử.

TCVN 6025 : 1995 Bê tông. Phân mác theo cường độ nén.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6934 : 2001 tại đây:

TCVN 6934 : 2001 SƠN TƯỜNG - SƠN NHŨ TƯƠNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
TCVN 6934 : 2001 SƠN TƯỜNG - SƠN NHŨ TƯƠNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
TCVN_6934_2001-son-tuong-son-nhu-tuong-yeu-cau-ki-thuat-va-phuong-phap-thu.pdf
203.6 KiB
569 Downloads
Chi tiết