TCVN 6784:2000 ISO/IEC GUIDE 66 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (HTQLMT)


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6784:2000
ISO/IEC GUIDE 66
YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (HTQLMT)
General requirements for bodies operating assessment and certification of environmental management systems (EMS)

     Lời nói đầu
TCVN 6784:2000 hoàn toàn tương đương với Hướng dẫn ISO/IEC 66
TCVN 6784:2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

     Lời giới thiệu
Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) của một tổ chức là công cụ để bảo đảm rằng, tổ chức được chứng nhận đó đã áp dụng một hệ thống quản lý các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức.
Tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu cụ thể để đảm bảo rằng các tổ chức chứng nhận đang điều hành hệ thống chứng nhận của bên thứ ba một cách nhất quán và tin cậy, bởi vậy tạo điều kiện để được chấp nhận trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Tiêu chuẩn này được sử dụng làm cơ sở cho việc thừa nhận các hệ thống quốc gia thích hợp vì lợi ích
trong thương mại quốc tế.
Tiêu chuẩn này nhằm áp dụng đối với các cơ quan thực hiện các chức năng đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường, gọi tắt là các tổ chức chứng nhận. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các cơ quan tham gia vào quá trình đánh giá HTQLMT.
Việc chứng nhận HTQLMT đòi hỏi phải đánh giá HTQLMT của tổ chức mà không đề cập đến mức độ đạt được cụ thể của kết quả hoạt động môi trường của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức. Bằng chứng về sự phù hợp với tiêu chuẩn về HTQLMT tương ứng hoặc tài liệu tiêu chuẩn và tài liệu bổ sung khác sẽ là một văn bản chứng nhận
hoặc là một chứng chỉ HTQLMT.
Mặc dù tiêu chuẩn này áp dụng cho các cơ quan có liên quan đến việc công nhận năng lực của tổ chức chứng nhận, có nhiều quy định có thể dùng trong các thủ tục đánh giá của bên thứ hai.

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (HTQLMT)
General requirements for bodies operating assessment and certification of environmental management systems (EMS)

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung cho một tổ chức bên thứ ba tiến hành hoạt động chứng nhận HTQLMT mà tổ chức đó phải đáp ứng nếu muốn được công nhận là có khả năng và đáng tin cậy trong việc tiến hành hoạt động chứng nhận HTQLMT.
Các yêu cầu đưa ra trong tiêu chuẩn này được xem là các yêu cầu chung đối với mọi tổ chức tiến hành chứng nhận HTQLMT.
Chú thích – Ở một số nước, tổ chức kiểm tra xác nhận sự phù hợp của HTQLMT với các tiêu chuẩn quy định có thể được gọi là “tổ chức chứng nhận”,”, “tổ chức đăng ký” “tổ chức đánh giá và đăng ký” hoặc là “tổ chức chứng nhận/ đăng ký”, thậm chí gọi là “đăng ký”. Để hiểu thống nhất trong tiêu chuẩn này, các tổ chức kiểm tra xác nhận sự phù hợp của HTQLMT với các tiêu chuẩn quy định được gọi là “tổ chức chứng nhận”.
     2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 6450:1998 (ISO/IEC Guide 2: 1996) Thuật ngữ chung và định nghĩa về hoạt động tiêu chuẩn hóa và các hoạt động có liên quan.
TCVN ISO 9000:2000 (ISO 8402:1994) Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng – Thuật ngữ.
TCVN 5950-1:1995 (ISO 10011-1:1990) Hướng dẫn đánh giá hệ thống chất lượng – Phần 1: Đánh giá.
TCVN ISO 14010:1997 (ISO 14010:1996) Hướng dẫn đáng giá môi trường – Nguyên tắc chung.
TCVN ISO 14011:1977 (ISO 14011:1996) Hướng dẫn đánh giá môi trường – Thủ tục đánh giá – Đánh giá hệ thống quản lý môi trường.
TCVN ISO 14012:1997 (ISO 14012:1996) Hướng dẫn đánh giá môi trường – Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá.
TCVN ISO 14050 (ISO 14050:1998) Quản lý môi trường – Từ vựng.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây: