TCVN 6773 : 2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO THUỶ LỢI


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6773 : 2000

CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO THUỶ LỢI
Water quality – Water quality guidelines for irrigation.

  1. Phạm vi áp dụng.

Tiêu chuẩn này áp dụng làm hướng dẫn khi đánh giá chất lượng một nguồn nước dùng cho mục đích thuỷ lợi ( sau đây gọi là nước thuỷ lợi ) và làm cơ sở hướng dẫn để quản lý chất lượng nguồn nước đó phù hợp với mục đích sử dụng.

Tiêu chuẩn này làm cơ sở để lựa chọn chất lượng nguồn nước thuỷ lợi phù hợp, nhằm tránh gây ô nhiễm và suy thoái môi trường đất, nước dưới đất và bảo vệ cây trồng.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6773 : 2000 tại đây:

TCVN 6773 : 2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO THUỶ LỢI
89.6 KiB
681 Downloads
Chi tiết