TCVN 6722 – 2 : 2002 AN TOÀN MÁY – GIẢM ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỨC KHOẺ DO CÁC CHẤT NGUY HIỂM PHÁT THẢI TỪ MÁY PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KIỂM TRA


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6722 – 2 : 2002

(ISO 14123 – 2 : 1998)

AN TOÀN MÁY – GIẢM ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỨC KHOẺ DO CÁC CHẤT NGUY HIỂM PHÁT THẢI TỪ MÁY PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KIỂM TRA

Safety of machinery – Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 2: Methodology leading to verification procedures

Lời nói đầu

TCVN 6722 – 2 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 14123 – 2 : 1998. TCVN 6722 – 2 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC1 Vấn đề chung về cơ khí biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

AN TOÀN MÁY – GIẢM ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỨC KHOẺ DO CÁC CHẤT NGUY HIỂM PHÁT THẢI TỪ MÁY PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KIỂM TRA

Safety of machinery – Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 2: Methodology leading to verification procedures

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định qui trình hướng dẫn lựa chọn các yếu tố tới hạn liên quan đến sự phát thải của các chất nguy hiểm để định ra các qui trình kiểm tra thích hợp.

Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp với TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1) và liên quan đặc biệt đến điều 8 của tiêu chuẩn đó.

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1) An toàn máy – Giảm ảnh hưởng đối với sức khoẻ do các chất nguy hiểm phát thải từ máy – Phần 1 – Nguyên lý và qui định đối với nhà sản xuất .

ISO/TR 12100-1:1992 Safety of machinery – Basic conceps, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology (An toàn máy – Khái niệm cơ bản, Nguyên lý chung trong thiết kế – Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận).

  1. Phương pháp luận

Điều này xác định các bước cần thực hiện để hướng dẫn qui trình kiểm tra.

Chú thích – Các bước này được tóm tắt trong phụ lục A.

3.1 Nhận biết các chất nguy hiểm

3.1.1. Nhận biết các chất nguy hiểm phát thải khi sử dụng máy, xem ISO/TR 12100-1 và điều 4 của TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1).

3.1.2. Xác định các chất nguy hiểm nào ảnh hưởng đến sức khoẻ và bản chất của sự nguy hiểm, xem 3.2 của TCVN 6722-1:2000 (ISO 14123-1).

3.1.3 Khi nhận biết được một số các chất nguy hiểm, qui trình kiểm tra được tiến hành trên các chất chủ yếu, đặc trưng cho tính độc cao. Các chất chủ yếu là các chất được lựa chọn dựa trên tính độc, tính ăn mòn, tính hoà tan, độ bụi v.v…

3.2 Mô tả đặc điểm của sự phát thải

Đối với tất cả các phát thải đáng kể của các chất được nhận biết theo 3.1.3, thiết lập:

– lượng có thể hoặc mức độ phát thải trong toàn bộ các tình huống có thể dự đoán trước ở tất cả các giai đoạn theo tuổi thọ của máy.

Chú thích 1 – Lượng có thể biểu thị bằng một trong các kỹ thuật đánh giá (xem phụ lục B).

– Vị trí và hướng phát thải liên quan đến máy và vị trí có thể của người thao tác;

– Thời điểm phát thải có thể xảy ra.

Chú thích 2 – Sự mô tả này liên quan đến sự có mặt có thể của người thao tác và chu kỳ vận hành máy.

– Các đặc tính vật lý của phát thải, ví dụ, pha, vận tốc, nhiệt độ, áp suất;

– Hoặc khả năng có thể tạo phát thải vào không khí hoặc nhiễm bẩn bề mặt.

3.3 Nhận biết các yếu tố tới hạn

3.3.1 Nhận biết bất kỳ yếu tố liên quan nào gây ra phát thải và phương pháp giảm phát thải phải dựa vào các yếu tố đó.

Chú thích – Các yếu tố có thể liên quan đến vật liệu, năng lượng hoặc thiết kế hoặc tính năng của máy, các ví dụ được cho trong phụ lục C.

3.3.2 Nhận biết các yếu tố tới hạn. Đó là các yếu tố liên quan mà sự phát thải phụ thuộc phần lớn vào chúng.

3.4 Đặc điểm của các thông số biểu thị

3.4.1 Thiết lập các thông số biểu thị có thể là các thông số định tính liên quan trực tiếp đến các yếu tố tới hạn đã nhận biết.

Chú thích – Các ví dụ được cho trong phụ lục C.

3.4.2 Qui định giá trị, dãy giá trị, điều kiện hoặc trạng thái của các thông số được yêu cầu để giảm phát thải.

4 Kiểm tra xác nhận

4.1 Tiến hành kiểm tra thông qua việc thu thập dữ liệu liên quan đến các thông số biểu thị.

4.2 Kiểm tra có thể bao gồm các kết quả từ thử nghiệm tại hiện trường, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, các phép đo, khảo sát hoặc tính toán.

4.3 Có thể sử dụng các phương pháp thử chung là một phần của việc kiểm tra đã được mô tả trong ENV 1093-1 và các tiêu chuẩn đang được biên soạn. Các điều kiện thử cụ thể hơn cho một kiểu hoặc một nhóm máy có thể được cho trong tiêu chuẩn dạng C.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6722 – 2 : 2002 tại đây:

TCVN 6722 - 2 : 2002 AN TOÀN MÁY - GIẢM ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỨC KHOẺ DO CÁC CHẤT NGUY HIỂM PHÁT THẢI TỪ MÁY PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KIỂM TRA
133.6 KiB
238 Downloads
Chi tiết