TCVN 6706:2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI – PHÂN LOẠI


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6706:2009

CHẤT THẢI NGUY HẠI – PHÂN LOẠI

Hazardous wastes – Classification

Lời nói đầu

TCVN 6706:2009 thay thế cho TCVN 6706 : 2000.

TCVN 6706:2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

CHẤT THẢI NGUY HẠI – PHÂN LOẠI

Hazardous wastes – Classification

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để phân biệt các chất thải nguy hại theo đặc tính của chúng, phục vụ cho việc quản lý chất thải nguy hại một cách an toàn, hiệu quả và đúng với các qui định về quản lý chất thải nguy hại.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho chất thải phóng xạ.

  1. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

2.1 Chất thải nguy hại (hazardous wastes)

Chất thải chứa các yếu tố độc hại, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các yếu tố nguy hại khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người.

Chú thích Về chất thải thông thường xem TCVN 6705 : 2009

2.2 Quản lý chất thải nguy hiểm (hazardous management)

Các hoạt động kiểm soát chất thải nguy hại trong suốt quá trình từ phát sinh đến thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại.

CHÚ THÍCH Danh mục các chất thải nguy hại được quản lý theo qui định hiện hành được giới thiệu trong Phụ lục A. Các chú ý trong quá trình lưu giữ chất thải nguy hại với nhau, được giới thiệu trong Phụ lục B.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6706:2009 tại đây:

TCVN 6706:2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI - PHÂN LOẠI
TCVN 6706:2009 CHẤT THẢI NGUY HẠI - PHÂN LOẠI
TCVN6706_2009_Chat-thai-nguy-hai-Phan-loai.pdf
369.3 KiB
2778 Downloads
Chi tiết