TCVN 6705:2000 CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI – PHÂN LOẠI


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6705:2000
CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI – PHÂN LOẠI
Non-hazardous solid wastes – Classification

     Lời nói đầu
Tiêu chuẩn này được biên soạn dựa trên Danh mục B của Qui chế quản lý chất thải nguy hại, ban hành theo quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ.
TCVN 6705 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI – PHÂN LOẠI
Non-hazardous solid wastes – Classification

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng để phân biệt các chất thải rắn không nguy hại, phục vụ cho việc quản lý chất thải một cách an toàn đối với con người và môi trường, hiệu quả và đúng với các qui định về quản lý chất thải đô thị do các cấp có thẩm quyền qui định.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các chất thải nguy hại.
     2. Thuật ngữ và giải thích
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ sau
2.1. Chất thải
Vật chất được loại ra trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất hoặc trong các hoạt động khác. Chất thải có thể ở dạng rắn, khí, lỏng hoặc ở dạng khác. (Theo khoản 2, điều 2, chương 1, Luật bảo vệ môi trường, 1994).
2.2. Chất thải rắn
Chất thải có trạng thái rắn hoặc sệt.
2.3. Chất thải rắn không nguy hại
Chất thải rắn sinh hoạt (như nêu trong Bảng 1), chất thải rắn công nghiệp (như nêu trong Phụ lục A của tiêu chuẩn này hoặc trong Danh mục B, Phụ lục I của Qui chế quản lý chất thải nguy hại, ban hành theo quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ), không chứa hoặc chứa lượng rất nhỏ các chất hoặc hợp chất có thể gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe của con người.
2.4. Quản lý chất thải
Quá trình hoạt động kiểm soát chất thải từ khi phát sinh đến thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải theo các qui định hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền.

Dowload toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây: