TCVN 6696:2000 CHẤT THẢI RẮN – BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH – YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6696 : 2000
CHẤT THẢI RẮN – BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH – YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Solid wastes – Sanitary landfills – General requirements to the environmental protection

     Lời nói đầu
TCVN 6696 : 2000 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC200/SC1 Bãi chôn lấp chất thải biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành.

CHẤT THẢI RẮN – BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH – YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Solid wastes – Sanitary landfills – General requirements to the environmental protection

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật chung về bảo vệ môi trường trong việc lựa chọn, thiết kế, xây dựng, vận hành khai thác và việc giám sát các tác động đến môi trường sau khi đóng bãi đối với địa điểm chôn lấp chất thải rắn thông thường phát sinh từ khu dân cư và các khu công nghiệp.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bãi chôn lấp chất thải rắn nguy hại.
     2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 5937:1995 Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh.
TCVN 5939:1995 Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ TCVN 5940:1995 Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ.
TCVN 5945 :1995 Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải. TCVN 6705:2000 Chất thải rắn không nguy hại – Phân loại.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây: