TCVN 6557:2000 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN BITUM CAO SU


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6557:2000
VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN BITUM CAO SU
Waterproofing materials – Rubber-bitumen paint

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn bitum cao su làm vật liệu chống thấm các công trình xây dựng.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 2090 – 1993 Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.
TCVN 2091 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ mịn.
TCVN 2092 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy.
TCVN 2094 – 1993 Sơn. Phương pháp gia công màng.
TCVN 2095- 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ phủ.
TCVN 2099 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ bền uốn của màng.
TCVN 3121 – 79 Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng. Phương pháp thử cơ lý.
TCVN 4879 – 89 An toàn cháy. Thuật ngữ và định nghĩa.
TCVN 5669- 1992 Sơn. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử.
TCVN 5670 – 1992 Sơn. Tấm chuẩn để thử.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 6557:2000 tại đây:

TCVN 6557:2000 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN BITUM CAO SU
TCVN 6557:2000 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN BITUM CAO SU
TCVN_6557-2000_Vat-lieu-chong-tham-Son-bitum-cao-su.pdf
Version: TCVN 6557:2000
140.6 KiB
573 Downloads
Chi tiết