TCVN 6355-1 : 2009 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6355-1 : 2009

GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ

Lời nói đầu

TCVN 6355-1+8 : 2009 thay thế TCVN 6355 : 1998

TCVN 6355-1+8 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 6355-1+8 : 2009 Gạch xây – Phương pháp thử. Gồm 8 phần:

Phần 1: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan

Phần 2: Xác định cường độ nén

Phần 3: Xác định cường độ uốn

Phần 4: Xác định độ hút nước

Phần 5: Xác định khối lượng thể tích

Phần 6: Xác định độ rỗng

Phần 7: Xác định vết tróc do vôi

Phần 8: Xác định sự thoát muối

GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 1: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC VÀ KHUYẾT TẬT NGOẠI QUAN

Bricks – Test methods – Part 1: Determination of dimensions and visible defects

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan, đối với các loại gạch xây.

  1. Thiết bị, dụng cụ

Thước đo có độ chính xác tới 0,1 mm (thước cặp, thước lá, thước thẳng).

  1. Chuẩn bị mẫu thử

Lấy theo từng loại gạch quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.

  1. Cách tiến hành

– Đo kích thước chiều dài (l), chiều rộng (w), chiều dầy (h) của viên gạch như sơ đồ Hình 1 tại ba vị trí khác nhau (hai đầu và giữa cạnh) rồi lấy giá trị trung bình.

– Đo chiều dày thành ngoài lỗ rỗng (e) viên gạch như sơ đồ Hình 1 tại 3 điểm khác nhau.

– Đo chiều dày vách ngăn giữa các lỗ rỗng (d) viên gạch như sơ đồ Hình 1 sao cho giá trị đo được là đại diện của giá trị cực tiểu.

– Đo độ cong vênh (c, g, t) của viên gạch như sơ đồ Hình 2.

– Đo chiều dài (s) các vết sứt của viên gạch như sơ đồ Hình 3.

– Đo chiều dài vết nứt (n) của viên gạch như sơ đồ Hình 3.

– Ghi lại các kết quả đã đo cho từng mẫu thử, chính xác đến 0,1 mm.

– Ghi lại các nhận xét về kích thước, chất lượng bề mặt sản phẩm và khuyết tật (nếu có).

Hình 1 – Mô tả đo kích thước của viên

Hình 2 – Mô tả đo độ cong vênh trên bề mặt viên gạch

Hình 3 – Mô tả đo vết sứt, nứt của viên gạch

  1. Báo cáo thử nghiệm

Bao gồm những thông tin sau:

– Đặc điểm của mẫu thử;

– Tên phòng thử nghiệm;

– Điều kiện và môi trường thử nghiệm;

– Các thông số trong quá trình thử và kết quả thử;

– Các ghi nhận khác trong quá trình thử nghiệm;

– Ngày và người tiến hành thử nghiệm;

– Viện dẫn tiêu chuẩn này.

TCVN 6355-1 : 2009 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ
TCVN 6355-1 : 2009 GẠCH XÂY – PHƯƠNG PHÁP THỬ
tcvn-6355-1-2009-gach-xay-phuong-phap-thu.pdf
176.5 KiB
704 Downloads
Chi tiết