TCVN 6300:1997 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – ĐẤT SÉT – YÊU CẦU KĨ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6300:1997

NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – ĐẤT SÉT – YÊU CẦU KĨ THUẬT

Raw material for producing of construction ceramics – Clay – Technical requirements

 

  1. Phạm vi ứng dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất sét làm nguyên liệu sản xuất sứ vệ sinh cao cấp và gạch gốm ốp lát.

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 4344: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Lấy mẫu.

TCVN 4345: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp thử cơ lí.

TCVN 4346: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp phân tích hoá học – Quy định chung.

TCVN 4347: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit.

TCVN 4348: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit.

TCVN 4349: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng sắt oxit.

TCVN 4352: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh oxit.

  1. Yêu cầu kĩ thuật

3.1. Đất sét dùng để sản xuất gốm sứ xây dựng có chứa các muối tan phải được xử lí thích hợp (qua quá trình rửa khuấy).

3.2. Thành phần hoá học của đất sét theo quy định ở bảng 1, thành phần cỡ hạt quy định ở bảng 2, các chỉ tiêu cơ lí quy định ở bảng 3.

Bảng 1Thành phần hoá học

Tên chỉ tiêu Mức
Hàm lượng silic dioxit (SiO2)

Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), không nhỏ hơn…

Hàm lượng sắt oxit (Fe2O3),

– Để sản xuất sứ vệ sinh, không lớn hơn…

– Để sản xuất gạch ốp lát loại xương trắng, không lớn hơn…

Hàm lượng lưu huỳnh oxit (SO3), không lớn hơn

Từ 50 đến 70

19,0

 

2,0

5,0

0,5

Bảng 2 Thành phần cỡ hạt

Cỡ hạt (mm) Mức (%)
1. Lớn hơn 2 (hạt sỏi sạn)

2. Nhỏ hơn 0.005 (hạt sét)

Không cho phép

Từ 40 đến 70


Bảng 3Các chỉ tiêu cơ lí

Tên chỉ tiêu Mức
1. Độ hút nước sau khi nung ở 1200oC

2. Độ co

– khi sấy ở 105 – 110oC

– khi nung ở 1200oC

3. Độ dẻo (chỉ số dẻo), không nhỏ hơn

từ 2 đến 5

 

từ 5,5 đến 7,0

từ 7,0 đến 10,0

12,0

 Phương pháp thử

4.1. Lẫy mẫu thử theo TCVN 4344: 1986

4.2. Xác định hàm lượng silic dioxit theo TCVN 4347: 1986

4.3. Xác định hàm lượng nhôm oxit theo TCVN 4348: 1986

4.4. Xác định hàm lượng sắt oxit theo TCVN 4349: 1986

4.5. Xác định hàm lượng lưu huỳnh oxit theo TCVN 4352: 1986

4.6. Xác định thành phần hạt, độ hút nước sau khi nung, độ dẻo và độ co theo TCVN 4345: 1996

  1. Vận chuyển và bảo quản

Đất sét đế sản xuất gốm sứ xây dựng được vận chuyển bằng mọi phương tiện thông dụng và được bảo quản trong kho có mái che.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6300:1997 tại đây:

TCVN 6300:1997 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – ĐẤT SÉT – YÊU CẦU KĨ THUẬT
TCVN 6300:1997 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – ĐẤT SÉT – YÊU CẦU KĨ THUẬT
TCVN_6300-1997_Nguyen-lieu-de-san-xuat-san-pham-gom-xay-dung-Dat-set-Yeu-cau-ky-thuat.pdf
62.0 KiB
311 Downloads
Chi tiết