TCVN 6284-3: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 3: DÂY TÔI VÀ RAM


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6284-3: 1997
THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 3: DÂY TÔI VÀ RAM
Steel for the prestressing of concrete – Part 3: Quenched and tempered wire

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho các loại dây thép tròn được chế tạo từ thép tôi và ram có độ bền cao, có bề mặt trơn, vằn, có rãnh khía hoặc có vết ấn. Dây thép được cung cấp dưới dạng các cuộn theo qui định của TCVN 6284-1 : 1997.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 6284-1 : 1997 (ISO 6934 – 1 : 1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1: Yêu cầu chung.
ISO 7801 : 1984 Vật liệu kim loại – Dây – Thử uốn lại hoàn toàn.
TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065 : 1990) Thép thanh cốt thép bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 6284-3: 1997 tại đây:

TCVN 6284-3: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 3: DÂY TÔI VÀ RAM
TCVN 6284-3: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 3: DÂY TÔI VÀ RAM
TCVN_6284-3-1997_Thep-cot-be-tong-du-ung-luc-Phan-3-Day-toi-va-ram.pdf
Version: TCVN 6284-3: 1997
309.9 KiB
548 Downloads
Chi tiết