TCVN 6247 : 2003 ISO 2048:1990 KHỚP NỐI KÉP DÙNG CHO ỐNG CHỊU ÁP LỰC BẰNG POLY (VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) VỚI CÁC VÒNG ĐỆM ĐÀN HỒI – ĐỘ SÂU TIẾP GIÁP TỐI THIỂU


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6247 : 2003

ISO 2048:1990

KHỚP NỐI KÉP DÙNG CHO ỐNG CHỊU ÁP LỰC BẰNG POLY (VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) VỚI CÁC VÒNG ĐỆM ĐÀN HỒI – ĐỘ SÂU TIẾP GIÁP TỐI THIỂU

Double-socket fittings for unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pressure pipes with elastic sealing ring type joints-Minimum depths of engagement

Lời nói đầu

TCVN 6247 : 2003 thay thế TCVN 6247 : 1997.

TCVN 6247 : 2003 hoàn toàn tương đương với ISO 2048:1990.

TCVN 6247 : 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “Ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

KHỚP NỐI KÉP DÙNG CHO ỐNG CHỊU ÁP LỰC BẰNG POLY (VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) VỚI CÁC VÒNG ĐỆM ĐÀN HỒI – ĐỘ SÂU TIẾP GIÁP TỐI THIỂU

Double-socket fittings for unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pressure pipes with elastic sealing ring type joints-Minimum depths of engagement

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định độ sâu tiếp giáp tối thiểu của khớp nối kép dùng cho ống chịu áp lực bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) có độ dài đến 12 m với các vòng đệm đàn hồi để vận chuyển chất lỏng.

  1. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 6150-1:2003 (ISO 161-1 : 1996), Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa. Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét.

  1. Tính toán

Độ sâu tiếp giáp tối thiểu m được tính bằng milimet, theo công thức:

m = 30 + 0,15 D

trong đó D là đường kính ngoài danh nghĩa của ống, tính bằng milimet.

  1. Độ sâu tiếp giáp tối thiểu

Độ sâu tiếp giáp tối thiểu (xem hình 1) được quy định trong bảng 1.

Chú thích – Đối với quy trình lắp đặt chính xác thiết bị ở nhiệt độ cao, tham khảo quy phạm thực hành trong tiêu chuẩn cụ thể.

Hình 1

Bảng 1

Kích thước tính bằng milimet

Đường kính ngoài danh nghĩa của ống 1)

D

Độ sâu tiếp giáp tối thiểu của khớp nối kép

m

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

40

42

44

47

49

51

54

57

60

64

68

72

78

84

90

98

105

114

125

1) Theo TCVN 6150-1:2003 (ISO 161-1 : 1996).