TCVN 6083:1995 BẢN VẼ KĨ THUẬT – BẢN VẼ XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ BỐ CỤC CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP GHÉP


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6083:1995
BẢN VẼ KĨ THUẬT – BẢN VẼ XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ BỐ CỤC CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP GHÉP

1. Phạm vi
Tiêu chuẩn này được bổ sung cho tiêu chuẩn quốc tế ISO 128 về bản vẽ xây dựng và đưa ra những nguyên tắc chung cho việc thể hiện đối với các bản vẽ xây dựng bố cục chung và bản vẽ lắp ghép. Tiêu chuẩn này chủ yếu sử dụng trong lĩnh vực các bản vẽ nhà, công trình và kiến trúc.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
ISO 128 – 1982 Bản vẽ kĩ thuật – Các nguyên tắc chung về trình bầy.
ISO 129 -1985 Bản vẽ kĩ thuật -Cách cho kích thước -Các nguyên tắc chung, định nghĩa, phương pháp thể hiện và chỉ dẫn đặc biệt.
TCVN 5896 : 1995 (ISO 9431 : 1990) Bản vẽ xây dựng -Các phần diện tích dành cho vẽ, cho viết dẫn giải và khung tên trên bản vẽ.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 6083:1995 tại đây:

TCVN 6083:1995 BẢN VẼ KĨ THUẬT – BẢN VẼ XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ BỐ CỤC CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP GHÉP
TCVN 6083:1995 BẢN VẼ KĨ THUẬT – BẢN VẼ XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ BỐ CỤC CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP GHÉP
TCVN_6083-1995_Ban-ve-ki-thuat-Ban-ve-xay-dung-Nguyen-tac-chung-ve-trinh-bay-ban-ve-bo-cuc-chung-va-ban-ve-lap-ghep.pdf
Version: TCVN 6083:1995
460.5 KiB
1267 Downloads
Chi tiết