TCVN 6078:2012 ISO 4172:1991 BẢN VẼ KỸ THUẬT – BẢN VẼ XÂY DỰNG- BẢN VẼ LẮP GHÉP KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
ISO 4172:1991
BẢN VẼ KỸ THUẬT – BẢN VẼ XÂY DỰNG- BẢN VẼ LẮP GHÉP KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN
Technical drawings – Construction drawings – Drawing for the asseembly of Prefabricated structures
Lời nói đầu

TCVN 6078:2012 thay thế TCVN 6078:1995 (ISO 4172:1991).

TCVN 6078:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 4172:1991.

TCVN 6078:2012 được chuyển đổi từ TCVN 6078:1995 (ISO 4172:1991) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 6078:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
BẢN VẼ KỸ THUẬT – BẢN VẼ XÂY DỰNG- BẢN VẼ LẮP GHÉP KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN
Technical drawings – Construction drawings – Drawing for the asseembly ofPrefabricated structures
 

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản để thể hiện các bản vẽ thi công trong lĩnh vực lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn trong công tác xây dựng.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung(nếu có).

TCVN 8, Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn.;
TCVN 6003-1 : 20121), Bản vẽ xây dựng- Hệ thống ký hiệu. Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà
TCVN 6085 : 20121)Bản vẽ kỹ thuật- Bản vẽ xây dựng- Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn.
TCVN 7285 : 2003, Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm – Khổ giấy và cách trình bày tờ giấy vẽ.
TCVN 7286 : 2003, Bản vẽ kỹ thuật – Tỷ lệ;
TCVN 9260: 20121)Bản vẽ xây dựng – Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn.
ISO 129, Technical drawings- Dimensioning – General principles, definitions, methods of execution and special indications (Bản vẽ kỹ thuật – Ghi kích thước – Nguyên tắc chung, định nghĩa, phương pháp thực hiện và các chỉ dẫn đặc biệt).
ISO 2444, Joints in building – Vocabulary (Liên kết trong xây dựng – Từ vựng);
ISO 2445, Joints in building – Fundamental principles for design (Liên kết trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bn để thiết kế);
ISO 2553, Welded – Symbolic representation on drawings (Hàn – Ký hiệu th hiện trên bảnvẽ);
ISO 7200 : 19842), Technical drawings – Title blocks (Bn vẽ kỹ thuật- Khung tên)
ISO 8048 : 1984, Technical drawings- Construction drawings- Representation of views, sections and cuts (Bn vẽ kỹ thuật – Bn vẽ xây dựng – Thể hiện mặt nhìn, mặt cắt và tiết diện).
Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6078:2012 tại đây:

 

 TCVN 6078:2012 ISO 4172:1991 BẢN VẼ KỸ THUẬT - BẢN VẼ XÂY DỰNG- BẢN VẼ LẮP GHÉP KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN
TCVN 6078:2012 ISO 4172:1991 BẢN VẼ KỸ THUẬT - BẢN VẼ XÂY DỰNG- BẢN VẼ LẮP GHÉP KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN
TCVN_6078-2012_Ban-ve-ky-thuat-Ban-ve-xay-dung-Ban-ve-lap-ghep-ket-cau-che-tao-san.pdf
102.7 KiB
1070 Downloads
Chi tiết