TCVN 6078:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – BẢN VẼ LẮP GHÉP CÁC KẾT CẤU CHẾ SẴN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6078:1995
BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG -BẢN VẼ LẮP GHÉP CÁC KẾT CẤU CHẾ SẴN

1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để lập các bản vẽ thi công dành cho lĩnh vực lắp ghép kết cấu chế sẵn trong công tác xây dựng và xây dựng nhà ở.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
– TCVN 6082 : 1995 (ISO 1046) Bản vẽ kiến trúc và xây dựng. Từ vựng.
– TCVN 5899 : 1995 (ISO 4157/1) Bản vẽ xây dựng – Phần I: Thiết kế nhà và các bộ phận của nhà.
– ISO 128 – 1982. Bản vẽ kĩ thuật. Nguyên tắc chung để thể hiện.
– ISO 129 -1985. Bản vẽ kĩ thuật. Thể hiện kích thước, nguyên tắc chung, định nghĩa, phương phápthể hiện và những chú dẫn đặc biệt.
– I SO 2444 – Mối liên kết trong xây dựng – Từ vựng.
– ISO 2445 – 1972. Mối liên kết trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
– ISO 2553 – 1984. Hàn – Kí hiệu thể hiện trên bản vẽ.
– ISO 4068 – 1978. Bản vẽ nhà và công trình dân dụng – Đường trục ISO 5457 – 1980. Bản vẽ kĩ thuật – Kích thước và bố trí thể hiện
– ISO 6284 – 1985. Dung sai trong xây dựng – Chú dẫn dung sai trên bản vẽ xây dựng.
– ISO 7200 – 1984. Bản vẽ kĩ thuật – Khung tên
– ISO 7437 -1990. Bản vẽ kĩ thuật -Bản vẽ xây dựng -Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn.
– ISO 8048 – 1984. Bản vẽ kĩ thuật – Bản vẽ xây dựng – Thể hiện mặt nhìn, mặt cắt và tiết diện.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 6078:1995 tại đây:

TCVN 6078:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – BẢN VẼ LẮP GHÉP CÁC KẾT CẤU CHẾ SẴN
TCVN 6078:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – BẢN VẼ LẮP GHÉP CÁC KẾT CẤU CHẾ SẴN
TCVN_6078-1995_Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung-Ban-ve-lap-ghep-cac-ket-cau-che-san.pdf
Version: TCVN 6078:1995
965.4 KiB
518 Downloads
Chi tiết