TCVN 6072 : 1996 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG – ĐÁ VÔI – YÊU CẦU KĨ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6072 : 1996

NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG – ĐÁ VÔI – YÊU CẦU KĨ THUẬT

Raw materials for Portland cement production – Limestone – Technical requirements

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc sử dụng quặng đá vôi canxi cacbonat để sản xuất xi măng poóc lăng

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 141: 1986: Xi măng. Phương pháp phân tích hoá học.

TCVN 4344: 1986: Đất sét để sản xuất gạch ngói nung. Lấy mẫu.

  1. Yêu cầu kĩ thuật

3.1. Thành phần hoá học của đá vôi phải thoả mãn quy định ở bảng 1.

Bảng 1

Tên chỉ tiêu Mức
1. Hàm lượng canxi cacbonat (CaCO3), %, không nhỏ hơn

2. Hàm lượng magiê cacbonat (MgCO3), %, không lớn hơn

85

5

  1. Phương pháp thử

4.1. Lấy mẫu và chuẩn bị thử theo TCVN 4344: 1986

4.2. Hàm lượng canxi cacbonat (CaCO3) được tính chuyển từ hàm lượng canxi oxit (CaO) nhân với hệ số 1,7857.

Hàm lượng canxi oxit (CaO) được xác định theo TCVN 141: 1986.

4.3. Hàm lượng magie cacbonat (MgCO3) được tính chuyển từ hàm lượng magie oxit (MgO) nhân với hệ số 2,10. Hàm lượng magie oxit (MgO) xác định theo TCVN 141: 1986.

TCVN 6072 : 1996 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG – ĐÁ VÔI – YÊU CẦU KĨ THUẬT
TCVN 6072 : 1996 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG – ĐÁ VÔI – YÊU CẦU KĨ THUẬT
tcvn-6072-1996-nguyen-lieu-de-san-xuat-xi-mang-pooc-lang-da-voi-yeu-cau-ki-thuat.pdf
83.5 KiB
231 Downloads
Chi tiết