TCVN 6071:1995 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG – HỖN HỢP SÉT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6071:1995

NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG – HỖN HỢP SÉT

Raw materials for porland cement production – Clay mixtures

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định cho việc sử dụng các nguồn nguyên liệu sét để sản xuất xi măng poóc lăng.

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 141- 86 : Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học;

TCVN 4344 – 86 : Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Lấy mẫu;

TCVN 4347 – 86: Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit;

TCVN 4348 – 86: Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng nhôm ôxit.

  1. Yêu cầu kỹ thuật

3.1. Thành phần hóa học của hỗn hợp sét phải thỏa mãn quy định ở bảng 1.

Bảng 1

Tên chỉ tiêu Mức
1. Hàm lượng silic dioxit (SiO2), % Từ 55 đến 70
2. Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), % Từ 10 đến 24
3. Hàm lượng kiềm (R2O), %, không lớn hơn 8

3.2. Hàm lượng sỏi sạn dạng quắc tự do trong sét không lớn hơn 5%.

3.3. Sét không lẫn dị vật sắt thép và các vật có hại.

  1. Phương pháp thử

4.1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 4344 – 86.

4.2. Hàm lượng silic dioxit được xác định theo TCVN 4347 – 86.

4.3. Hàm lượng nhôm oxit được xác định theo TCVN 4348 – 86.

4.4. Hàm lượng kiềm (R2O) được xác định theo TCVN 141 – 86.

4.5. Hàm lượng sỏi sạn dạng quắc tự do được xác định theo hàm lượng cặn không tan theo TCVN 141 – 86.

TCVN 6071:1995 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG – HỖN HỢP SÉT
TCVN 6071:1995 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG – HỖN HỢP SÉT
tcvn-6071-1995-nguyen-lieu-de-san-xuat-xi-mang-pooc-lang-hon-hop-set.pdf
83.7 KiB
783 Downloads
Chi tiết