TCVN 5983:1995 ISO 6107-4:1993 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – PHẦN 4


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5983:1995
ISO 6107-4:1993
CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – PHẦN 4
Water quality. Terminology – Part 4

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng trong lĩnh vực biểu thị đặc tính chất lượng nước. Danh mục tiếng Anh và tiếng Pháp tương ứng cho ở phụ lục A
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
Các tiêu chuẩn sau được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này:
TCVN 5980 : 1995 (ISO 6107 – 1: 1986), Chất lượng nước. Thuật ngữ – phần 1
TCVN 5982 : 1995 (ISO 6107 – 3: 1985), Chất lượng nước. Thuật ngữ – phần 3
1. Sự ôxi hoá sinh học: Quá trình trong đó các vi sinh vật ôxi hoá trong nước (chủ yếu là chất hữu cơ). (Xem TCVN 5982 (ISO 6107 – 3, sự vô cơ hoá)
2. Độ phân huỷ sinh học: Độ nhạy cảm của một chất hữu cơ đối với sự phân huỷ sinh học (Xem TCVN 5982 (ISO 6107 – 3), sự phân huỷ sinh học)
3. Thổi: Dùng áp lực loại bỏ chất lỏng hoặc chất rắn, hoặc hỗn hợp cả hai, khỏi một bình đang xử lí hoặc bình chứa, hoặc một ống dẫn
4. Suối nhỏ: Một dòng suối nhỏ thường được cấp nước bằng nguồn nước tự nhiên

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng tại đây:

TCVN 5983:1995 ISO 6107-4:1993 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – PHẦN 4
TCVN 5983:1995 ISO 6107-4:1993 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – PHẦN 4
TCVN_5983-1995_Chat-luong-nuoc-Thuat-ngu-Phan-4.pdf
Version: TCVN 5983:1995
63.0 KiB
252 Downloads
Chi tiết