TCVN 5970:1995 ISO/TR 4227:1989 LẬP KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5970:1995
ISO/TR 4227:1989
LẬP KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
Planning of ambient air quality monitoring

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này thiết lập một sơ đồ phân loại để làm cơ sở chung cho tiêu chuẩn hóa quốc gia về giám sát (momtoring) chất lượng không khí xung quanh và cho phép so sánh hệ thống giám sát chất lượng không khí hiện có với hệ thống giám sát chất lượng không khí dự kiến. Kết quả của những so sánh như vậy có thể được sử dụng như là các đường hướng của tiêu chuẩn hoá.
     2. Tiêu chuẩn trích dẫn
Các tiêu chuẩn sau được áp dụng cùng với TCVN 5970: 1995 này.
TCVN 5966: 1995 (ISO 4225: 1980) Chất lượng không khí. Thuật ngữ.
TCVN 5967: 1995 (ISO 4226: 1993) Chất lượng không khí. Các đơn vị đo.
ISO 6879: 1983 Chất lượng không khí – Các đặc tính và khái niệm liên quan trong các phương pháp đo chất lượng không khí.
ISO 7168: 1985 Chất lượng không khí – Trình bày dữ liệu chất lượng không khí xung quanh dưới dạng chữ và số.
ISO 8601: 1988 Dữ liệu cơ bản và phương thức trao đổi Trình bày thời gian và ngày tháng.
TCVN 5973: 1995 (ISO 9359: 1989) Chất lượng không khí – Phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây: