TCVN 5966:2009 Chất lượng không khí. Những khái niệm chung – Thuật ngữ và định nghĩa


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5966:2009

ISO 4225:1994

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG – THUẬT NGỮVÀ ĐỊNH NGHĨA

Air Quality – General Aspects – Vocabulary

Lời nói đầu

TCVN 5966:2009 thay thế TCVN 5966:1995

TCVN 5966:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 4225:1994.

TCVN 5966:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/ TC 146 Chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ  công bố.

Lời giới thiệu

Các thuật ngữ đưa ra trong tiêu chuẩn này là thuật ngữ sử dụng thông dụng. Tuy nhiên, danh mục này chưa hoàn toàn đầy đủ và các thuật ngữ thêm nữa sẽ được bổ sung khi có nhu cầu.

Các thuật ngữ trong ISO 3649 : 1980 Cleaning equipment for air or other gases-Vocabulary

(Thiết bị làm sạch không khí và các khí khác – Thuật ngữ) đã đưa vào trong tiêu chuẩn này là thống nhất và diễn đạt hoàn toàn tương đương giữa hai tiêu chuẩn.

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG – THUẬT NGỮVÀ ĐỊNH NGHĨA

Air Quality – General Aspects – Vocabulary

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này giải nghĩa theo tiếng Việt tập hợp những thuật ngữ thông dụng liên quan đến việc lấy mẫu và đo các khí, hơi và bụi để xác định chất lượng không khí.

Thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tương ứng nêu ra ở Phụ lục A.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không khi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6751 : 2009 (ISO 9169 : 2006) Chất lượng không khí – Định nghĩa và xác định đặc trưng tính năng của hệ thống đo tự động

Download toàn bộ nội dung tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5966:2009 tại đây:

TCVN 5966:2009 Chất lượng không khí. Những khái niệm chung - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 5966:2009 Chất lượng không khí. Những khái niệm chung - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN_5966-2009_Chat-luong-khong-khi-Nhung-khai-niem-chung-Thuat-ngu-va-dinh-nghia.pdf
125.3 KiB
417 Downloads
Chi tiết