TCVN 5940:2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5940:2005
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ
Airquality – Industrial emission standards – Organic substances

TCVN 5940:2005 thay thế cho TCVN 5940:1995, TCVN 6994:2001, TCVN 6995:2001 và TCVN 6996:2001.

     1. Phạm vi áp dụng
1.1 Tiêu chuẩn này quy định giá trị tối đa nồng độ của một số chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi thải vào không khí xung quanh.
Khí thải công nghiệp nói trong tiêu chuẩn này là khí thải do con người tạo ra từ các quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác.
1.2 Tiêu chuẩn này dùng để kiểm soát nồng độ các chất hữu cơ trong thành phần khí thải công nghiệp khi thải vào không khí xung quanh.
     2.Giá trị giới hạn
2.1 Giới hạn tối đa cho phép của một số chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi thải vào không khí xung quanh được quy định trong bảng 1.
Chú thích: thành phần khí thải có tính đặc thù theo ngành công nghiệp của một số hoạt động sản xuất, kinh doanh – dịch vụ cụ thể, được quy định tại các tiêu chuẩn riêng.
2.2 Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán để xác định giá trị nồng độ các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp được áp dụng theo các TCVN tương ứng hoặc theo phương pháp do cơ quan có thẩm quyền chỉ định.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5940:2005 tại đây:

TCVN 5940:2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ
TCVN 5940:2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ
TCVN5940_2005_Chat-luong-khong-khi-Tieu-chuan-khi-thai-cong-nghiep-doi-voi-mot-so-chat-huu-co.pdf
57.0 KiB
578 Downloads
Chi tiết