TCVN 5938: 2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH


Tiêu chuẩn có ích? Vui lòng chia sẻ cho cộng đồng:

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5938: 2005

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

Air quality – Maxmum allowable concentration of hazardous substances in ambient air

Lời nói đầu

TCVN 5938 : 2005 thay thế cho TCVN 5938 : 1995

TCVN 5938 : 2005 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 164 “chất lượng không khí” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và công nghệ ban hành.

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này qui định nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh sinh ra do các hoạt động của con người.

1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.

1.3 Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với không trong phạm vi các cơ sở sản xuất công nghiệp và không khí trong nhà.

2 Giá trị giới hạn

2.1 Nồng độ cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh được quy định trong bảng 1.

2.2 Phương pháp lấy mẫu. Phân tích, tính toán xác định từng thông số cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng hoặc theo các phương pháp do cơ quan có thẩm quyền chỉ định.

Bảng 1: Nồng độ cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh

đơn vị: Microgam trên mét khối (mg/cm3)

TTThông sốCông thức hoá họcThời gian trung bìnhNồng độ cho phép
Các chất vô cơ
1Asen (các chất vô cơ tính theo As)As1 giờ0,033
Năm0,0055
2Asen hydrua (Asin)AsH31 giờ0,033
Năm0,055
3Axit clohydricHCl24 giờ60
4Axit nitricHNO31 giờ400
24 giờ150
5Axit sunfuricH2SO41 giờ600
24 giờ50
Năm3
6Bụi có chứa các oxyt silic > 50%1 giờ150
24 giờ50
7Bụi có chứa amiăng: ChrysotilMg3Si2O3(OH)8 giờ1 sợi/m3
8Cadimi ( Khối gồm ôxit và kim loại) theo CdCd1 giờ0,17
8 giờ0,4
Năm0,005
9CloCl21 giờ100
24 giờ30
10Crom VICr1 giờ0,0067
24 giờ0,003
Năm0,0023
11Hydrofloruahf1 giờ20
24 giờ5
Năm1
12Hydrocyanuahcn1 giờ10
24 giờ10
13Mangan và hợp chất (tính theo MnO2)Mn/MnO21 giờ10
24 giờ8
Năm0,15
14Niken (kim loại và hợp chất)Ni24 giờ1
15Thuỷ ngân (kim loại và hợp chất)Hg24 giờ0,3
Năm0,3
Các chất hữu cơ
16Acroleinch2=chcho1 giờ50
17Acrylonitrilch2=chcn24 giờ45
Năm22,5
18AnilinC6H5NH224 giờ50
Năm30
19Axit acrylicC2H3COOHNăm54
20BenzenC6H61 giờ22
Năm10
21BenzidinNH2C6H4C6H4NH21 giờKHPT
8 giờKHPT
24 giờKHPT
NămKHPT
22ClroformCHCl324 giờ16
Năm0,043
23Hydrocabon (xăng)CnHm24 giờ5000
Năm1500
24Fomaldehythcho1 giờ20
Năm15
25NaphtalenC10H88 giờ500
24 giờ120
26PhenolC6H5OH1 giờ10
24 giờ10
27TetracloetylenC2Cl424 giờ100
28Vinyl cloruacich=ch224 giờ26
Các chất gây mùi khó chịu (offensive odour)
29AmoniacNH31 giờ200
24 giờ200
30AcetaldehydCH3CHO1 giờ45
Năm30
31Axit propionicCH3CH2COOH8 giờ300
32HydrosunfuaH2S1 giờ42
33Methyl mecarptanCH3SH1 giờ50
24 giờ20
34StyrenC6H5CH=CH21 tuân260
Năm190
35ToluenC6H5CH330 phút1000
1 giờ500
Năm190
36XylenC6H4(CH3)21 giờ1000
Năm950
Chú thích: Giá trị trung bình năm là giá trị trung bình học.

KHPT: Không phát hiện được

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5938: 2005 tại đây:

TCVN 5938: 2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
TCVN 5938: 2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
TCVN5938_2005-chat-luong-khong-khi-nong-do-toi-da-cho-phep-cua-mot-so-chat-doc-hai-trong-khong-khi-xung-quanh.pdf
100.5 KiB
384 Downloads
Details
Tiêu chuẩn có ích? Vui lòng chia sẻ cho cộng đồng: